Overføring av forvaltningsoppgaver fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten

Høringen omhandler en omfordeling av oppgaver mellom Toll- og avgiftsetaten og Skattetaten.

Datatilsynet har ingen kommentarer til hvordan oppgavene fordeles mellom etatene. Det legges opp til en omorganisering som gjør det nødvendig med mer informasjonsutveksling etatene mellom. Informasjonen det er tale om kan omfatte personopplysninger.

I høringsbrevet foreslås endringer i tolloven og skatteforvaltningsloven for å «klargjøre det rettslige grunnlaget» for denne informasjonsutvekslingen.

Datatilsynet savner en reell vurdering også av personvernkonsekvensene av endringen. For det andre peker vi på at lovforslagene gir temmelig vidtgående fullmakter til informasjonsutveksling mellom de to etatene.

Det er et viktig personvernprinsipp at personopplysninger kun skal behandles til det formålet de er innhentet for. Høringssvaret fra Datatilsynet peker også på at det gjennom endringen kan være fare for f rmålsutglidning, siden de to etatene har ulikt formål for behandlig av personopplysninger.

Les hele høringsuttalelsen her (pdf)

6