‒ Må også beskytte mobberne

Vi må ivareta rettsikkerheten også til de elevene som krenker andre i mobbesaker der personopplysninger blir registrert, sier Datatilsynet i en høringsuttalelse om Djupedal-utvalgets rapport.

Djupedal-utvalgets utredning (NOU 2015:2) heter Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø (regjeringen.no).

Håndtering av krenkelser

Datatilsynets erfaringer tilsier at det er stort behov for veiledning når det gjelder hvordan skolen skal håndtere den innledende fasen hvor mistanke om mobbing eller trakassering oppstår og undersøkelser skal gjøres. Vi har for eksempel fått melding om elever som blir innkalt enkeltvis på rektors kontor og bedt om å logge inn på sin private Facebook-konto for at rektor skal undersøke hvorvidt vedkommende er involvert i trakassering av en medelev. Denne typen framgangsmåte må unngås, og en veileder bør inneholde forslag til rutiner som sørger for det.

Det er viktig at presset til å avdekke mobbing ikke blir så stort at det resulterer i tiltak som bryter med barnas grunnleggende rett til privatliv, selv om skolen har et stort ansvar når det gjelder å ivareta elevers psykososiale miljø, sier seniorrådgiver Eirin Oda Lauvset.

Skolens ansatte må være gode rollemodeller for barn når det gjelder å respektere grensene for hva man har lov til å be om å få se og ikke.

‒ Dersom barna erfarer at voksne ikke respekterer deres private sfære, hvorfor skulle de i fortsettelsen respektere andres privatliv? sier Lauvset.

Datatilsynet foreslår at Kunnskapsdepartementet tar grep for å sørge for at landets skoler får et mer bevisst forhold til hvilke personopplysninger de ber om fra elevene, og hvordan de behandler personopplysningene de registrerer. Et steg i riktig retning vil være å utarbeide klare retningslinjer for hva skolen kan tillate seg når det gjelder inngrep i elevenes private sfære for å avdekke mobbing.

Elevenes digitale kompetanse

Utvalget har flere steder i utredningen trukket frem opplæring i digital dømmekraft og personvern som gode forebyggende tiltak mot mobbing. Vi støtter utvalget i vurderingen at slik opplæring er viktig for å motvirke mobbing. Vi  samarbeider med Senter for IKT i utdanningen om undervisningsopplegget dubestemmer.no, og er glade for at dette prosjektet fremheves i utredningen. Vi synes det er positivt at de anbefaler å styrke Senter for IKT i utdanningen sitt mandat på dette området.

Utvalget fremhever også Datatilsynets initiativ til å utarbeide en norm for godt personvern i skolen. Vi håper Kunnskapsdepartementet følger utvalgets råd og engasjerer seg i et normarbeid. Vår erfaring er at mange skoleeiere og ansvarlige for informasjonssikkerhet i kommuner og fylkeskommuner har et sterkt ønske om et mer sentralisert initiativ knyttet til utarbeidelser av rutiner og beste praksis som kommunene og fylkeskommunene kan bruke.

Programmer for å forebygge mobbing

Mange skoler velger å kjøpe rettighetene til ferdig utviklet materiell og veiledning. Utvalget tar for seg fire slike programmer, deriblant PALS.

Datatilsynet har ved tilsyn avdekket at SWIS (School-Wide Information System), som er en del av PALS, inneholder et eget sett med atferdsnormer.

Atferdsnormene i SWIS samsvarer ikke med ordensreglementet som gjelder ellers i skolen. Gjennom tilsyn på skoler har Datatilsynet tidligere avdekket at det er ikke samsvar mellom det skoleeier definerte som problematferd og det SWIS definerer som problematferd. Dette er uholdbart med tanke på forutsigbarhet rundt hva slags atferd som medfører sanksjoner for elevene.

Datatilsynet mener at det må være ordensreglementet som skal inneholde skolens atferdsnormer, ikke mobbeprogrammene.

Elevers personvern når det er behov for dokumentasjon

Håndtering av mobbing og andre krenkelser vil medføre behandling av personopplysninger, mener utvalget, og sier det er hjemmel i opplæringsloven for slik behandling av personopplysninger. Etter at Datatilsynet i en tidligere sak har uttalt at opplæringslovens bestemmelser er for vage og skjønnsmessige til å registrere opplysninger om enhver negativ oppførsel, foreslår utvalget å tydeliggjøre skoleeiers hjemmel til å dokumentere saksgangen i denne typen saker.

Vi mener det er behov for en nyansering av dette avsnittet i utredningen. Datatilsynet anerkjenner selvsagt skoleeiers plikt og behov for å dokumentere saksgangen. Vår kritikk var knyttet til bruk av SWIS som informasjonssystem. I SWIS registreres opplysninger om negative hendelser, knyttet til enkeltelever, uten at dette er underlagt vanlige saksbehandlingsregler. Opplysningene i SWIS brukes som dokumentasjon til tross for at det ikke er rutiner for kontradiksjon og informasjonen til elever/foresatte i beste fall er mangelfull, i verste fall ikke-eksisterende.

Datatilsynet mener all behandling av personopplysninger i forbindelse med håndtering av mobbing og andre krenkelser må underlegges vanlige saksbehandlingsregler som sikrer alle parters rettssikkerhet.

Involvering av elever og foreldre

Vi fikk nylig en henvendelse fra en elev på en skole hvor de jevnlig gjennomfører mobbeundersøkelser. Undersøkelsen blir gjennomført ved at elever skal skrive svarene sine i et stort rom hvor alle ser alle. Eleven fortalte at alle visste at de som brukte mer enn fem minutter på å svare på undersøkelsen mest sannsynlig hadde noe å fortelle. Dette er ikke populært, og du kunne bli konfrontert med dette av medelever.

Eksemplet viser at det er viktig at skoleeier setter seg inn i elevenes hverdag, og ser på hvordan tiltakene de iverksetter får betydning for dem.

Det er avgjørende at elever høres når det skal tas avgjørelser om hvordan mobbing skal forebygges og mobbesaker løses.

Last ned

Datatilsynets høringsuttalelse om Djupedal-utvalgets rapport (pdf)

 

6