Forslag til ny skatteforvaltningslov

Kontrollkapittelet i forslaget til ny skatteforvaltningslov overlater til regjeringen å regulere rammen for egen virksomhet, noe Datatilsynet ser på som uheldig.

Det nye forslaget er basert på gjeldende regler i ligningsloven og merverdiavgiftsloven. Disse reglene gir skattemyndighetene bred myndighet med hensyn til kontroll. Nå foreslås det at disse reglene også skal gjelde generelt, uavhengig av hva slags type skatt som skal kontrolleres.

Alvorlige følger for privatlivet

Vi ser at det kan være fornuftig med nye regler, men det nye lovforslaget gir også skattemyndighetene vide fullmakter til kontroll. Disse fullmaktene kan ha alvorlige følger for folks privatliv, og må derfor følges opp av et sett med regler og ordninger som sørger for at myndighetene ikke går for langt.

Bør ikke reguleres av departementet

I lovforslaget står det at det er Finansdepartementet som skal bestemme de nærmere reglene for kontrollvirksomheten. Disse reglene kan for eksempel være regler om varsel og informasjon om kontroll, regler om tilbakelevering og sletting av innhentet informasjon og muligheten til å klage. Vi mener det er betenkelig at departementet skal gi slike regler. Denne typen saker bør løses i loven og ikke overlates til den utøvende makten. Det kan være et demokratisk problem hvis regjeringen selv regulerer rammene for egen virksomhet.

Vår anbefaling er derfor at også utøvelsen av selve kontrollvirksomheten reguleres nærmere i lovteksten.

Les Datatilsynets høringsuttalelse (pdf)

30