Forslag til endring i barnehageloven

Et av forslagene er å fjerne kravet om samtykke fra foreldrene til bruk av kartleggingsverkøy i barnehagen. Vi mener dette fratar foresatte retten til selv å bestemme om egne barns ferdigheter skal kartlegges.

Vi er glad for at departementet har fanget opp noen av utfordringene knyttet til barns personvern som vi pekte på i vår samlerapport om personvern i skoler og barnehager (pdf i nytt vindu). Samtidig mener vi at departementets forslag om å hjemle barnehagens arbeid med dokumentasjon og vurdering i barnehager ikke vil løse disse utfordringene.  

Datatilsynets  høringsuttalelse kort oppsummert:

  • Lovforslaget er ikke en mindre presisering av gjeldende rett (slik departementet sier), men tvert i mot en radikal utvidelse og omdefinering av hva barnehagenes arbeid med dokumentasjon og vurdering består av.
  • Dersom Kunnskapsdepartementet vil innføre måling av ferdigheter i barnehagen, må de være tydeligere på dette og sørge for en åpen debatt om temaet.
  • Bruk av kartleggingsverktøy må fortsatt baseres på samtykke fra foreldrene.
  • Det bør utarbeides felles retningslinjer for bruk av kartleggingsverktøy i barnehager.
  • Vi støtter departementets poengtering av at det ikke er ønskelig med en dokumentasjon- og vurderingspraksis som snevert kategoriserer det enkelte barns utvikling eller danner grunnlag for sortering.

Les Datatilsynets høringsuttalelse her (pdf)

 

6