Departementet må underbygge at det er behov for flere kontroller i akuttpsykiatrien

Datatilsynet mener det må bedre empirisk grunnlag til for å vise at rutinemessige ransakelser av i akuttpsykiatrien er nødvendig.

Helse- og omsorgsdepartementet vil endre Psykisk helsevernlov for å få utvidet tilgang til å foreta sikkerhetskontroller for å hindre at pasienter fører inn legemidler, rusmidler eller andre skadelige stoffer og gjenstander.

Sikkerhetskontroll betyr her rutinemessig ransaking av alle pasienter i akuttpsykiatriske avdelinger.

Bør være begrunnet

- Vi stiller spørsmål ved om ransaking som inngrep i både den fysiske og personlige integritet, kan lovhjemles som en rutinekontroll av samtlige pasienter, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Det bør foreligge en begrunnet mistanke overfor den som ransakes, slår høringsuttalelsen fra Datatilsynet fast. Dette gjelder dersom det departementet ikke har empirisk belegg utover det som er vist i høringsbrevet.

Personvern i bred forstand

Forslaget innebærer en vesentlig utvidelse av adgangen til å gripe inn i enkeltindividets rettigheter og friheter, slik disse er nedfelt i Grunnloven § 102 og Menneskerettsloven (EMK artikkel 8). Selv om temaet for høringen ikke ligger innenfor personopplysningslovens virkeområde, uttaler Datatilsynet seg fordi temaet har å gjøre med personvern i videre forstand.

5