Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (høringsuttalelse)

Den planlagte registreringen av strømforbruk er unødvendig omfattende og detaljert, og bruk av fødselsnummer kan heve terskelen for å bytte strømleverandør.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt å innføre avanserte måle- og styringssystemer (AMS) for å måle strømforbruket i de tusen hjem. Vedtaket trår i kraft 1. januar 2019, og innebærer sentralisert lagring av svært detaljerte opplysninger om strømforbruk. Opplysningene skal lagres i lang tid.

I et høringsnotat fra NVE legges det opp til at opplysninger om hver enkelt husstands strømforbruk skal registreres hver eneste time. Etter vårt syn er det ikke gitt noen gode grunner for at så hyppige oppdateringer er nødvendig, skriver seniorrådgiver Hågen Thomas Ljøgodt i Datatilsynets høringssvar.

- Etter vårt skjønn kan man hente måleverdier for strømuttak innenfor et område. Vi kan ikke se at den enkelte sluttbrukers forbruk må registreres så ofte som hver time, sier Ljøgodt.

- En såpass detaljert registrering som det legges opp til gjør det mulig å med sikkerhet slå fast om en husstand står tom, eller å si noe om vanene til de som bor i huset. Potensielt kan man tilegne seg inngående kjennskap til husstandens privatliv, utdyper han.

Vurdert opp mot formålet med registreringen fremstår den som unødvendig, og derfor i strid med det europeiske personverndirektivet.

Lang lagringstid

Det er foreslått at opplysninger fra AMS skal lagres i tre år, slik at kraftleverandøren skal kunne rette opp i feil ved måleverdier og utføre avviksoppgjør. I et møte med kraftbransjens organisasjon Energi Norge i september, ble Datatilsynet fortalt at det bare er marginale problemer knyttet til slik feilrapportering i dag.

Det er for omfattende å skulle lagre opplysninger så lenge som tre år. Å lagre personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle hensikten med lagringen er ulovlig.

Overflødig fødselsnummer

I møtet med Energi Norge fikk vi også opplyst at det ikke var noen store problemer med å identifisere strømkundene med korrekte opplysninger om hvem de er. Det ble påpekt at den unike målepunkt-id knyttet til hver enkelt husstand gjør bruk av fødselsnummer overflødig. Vi stiller oss derfor uforstående til hvorfor det skulle være nødvendig å registrere strømforbruket opp mot kundens fødselsnummer, slik det er foreslått i høringsnotatet.  

- Det er en kjent sak at mange kvier seg for å oppgi sitt fødselsnummer oftere enn strengt nødvendig. Bruk av fødselsnummer vil kunne bidra til at terskelen for å bytte strømleverandør blir høyere, sier Ljøgodt.

Hensikten med å innføre AMS er etter sigende å effektivisere både driften og konkurransen i markedet. Men i vårt møte med Energi Norge mente bransjen selv at kraftmarkedet fungerer godt, og at konkurransen både er reell og effektiv, heter det i Datatilsynets høringsuttalelse.

Datatilsynets høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (pdf).

29