Dokumentasjonsplikt og lydopptak ved rådgivning og salg av alternative spareprodukter

Forsikringsselskaper og banker kan bli pålagt å gjøre lydopptak av telefonsamtaler når de gir råd om eller selger alternative spareprodukter. Datatilsynet mener det må settes en maksgrense på hvor lenge opptakene skal lagres.

Finansdepartementet foreslår i en høring å endre verdipapirhandelloven samt verdipapirforskriftens regler om opptaks- og dokumentasjonsplikt. I dag gjelder reglene for verdipapirforetak i tilknytning til ytelse av investeringstjenester. Endringen vil føre til at dokumentasjonsplikten skal gjelde ved rådgivning og salg av alternative spareprodukter. Med alternative spareprodukter menes først og fremst innskuddsbaserte produkter og livsforsikring med investeringsvalg.

– Endringen vil innebære at flere foretak vil måtte registrere store mengder overflødig og til dels sensitiv informasjon om kundene sine, sier juridisk rådgiver Henok Tesfazghi i Datatilsynet. - De samtalene som rådgiverne har med sine kunder gjelder langt mer enn det som er relevant å dokumentere. I tillegg vil lydopptakene lagres lenger enn nødvendig. Dette er uheldig for de som blir berørt.

Store inngrep overfor svært få

Formålet med endringen er å øke investorbeskyttelsen, bedre forretningsskikken og styrke Finanstilsynets kontrollmuligheter. Datatilsynet mener at de foreslåtte endringene representerer et uforholdsmessig inngrep i den enkeltes krav til personvern.

- Det er her snakk om samtaler med svært få kunder totalt sett. Så hvorfor iverksette så inngripende tiltak overfor en så liten gruppe? Vi er enige i at det må stilles krav til hvordan virksomheten foregår, men telefonopptak er slik vi ser det, ikke en forholdsmessig regulering av dette, sier Tesfazghi.

Opplysningene blir ikke slettet

Datatilsynet har også tidligere vært skeptiske til kravet om lydopptak. Da verdipapirforskriften ble endret i 2009 påpekte Datatilsynet at departementet måtte vurdere alternative løsninger, spesielt når det gjaldt informasjonsplikten og reglene om sletting av lydopptak.

-Departementet fulgte ikke vår anmodning den gang, og vi ser at det har ført til utfordringer for de finansforetakene som skal etterleve regleverket. Dette gjelder spesielt plikten til å slette lydopptak etter reglene i personopplysningsloven, sier Tesfazghi.

Reglene i verdipapirforskriften er slik at foretakene plikter å lagre lydopptakene i minimum fem år. Foretakene skal deretter vurdere om det er nødvendig å lagre opptaket utover det. Det vil være ressurskrevende for foretakene å gjøre slike vurderinger for hvert enkelt opptak, og kan resultere i at opptakene ikke slettes.

- En slik praksis vil være i strid med personopplysningsloven som stiller krav om at opplysninger skal slettes når formålet er oppfylt. Vi mener derfor at det må settes en maksimumsfrist for hvor lenge lydopptakene skal ha verdi som dokumentasjon, sier Tesfazghi.

Last ned:

Datatilsynets høringsuttalelse om dokumentasjonsplikt og lydopptak ved rådgivning og salg av alternative spareprodukter mv. (pdf)

30