Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (høringsuttalelse)

Datatilsynet understreker i sin høringsuttalelse at det er viktig at historisk pasientmateriale oppbevares på en forsvarlig måte.

Datatilsynet mener det er positivt at det organiseres et eget helsearkiv som en enhet i Riksarkivet. Utgangspunktet er at Helsearkivregisteret skal overta spesialisthelsetjenestens historiske pasientjournaler og annen pasientdokumentasjon om avdøde pasienter, tidligst 10 år etter pasientens død. 

Svært omfattende register

Datatilsynet oppfatter det slik at Helsearkivregisteret blir det mest omfattende av samtlige sentrale helseregistre som er hjemlet i helseregisterloven. Vi mener derfor at forskriften må ivareta de særlige hensyn som forvaltningsansvaret for et så omfangsrikt helseregister krever. Som et minimum mener vi at forskriften bør inneholde tilsvarende bestemmelser som er gitt for Norsk Pasientregister om krav til systemsikkerhet, forvaltning av avdøde pasienters identitet og en tydeligere formålsbestemmelse.

Helsetjenestens taushetsplikt beholdes

Vi ser det som positivt og viktig at gjeldende taushetspliktregler skal opprettholdes for den videre oppbevaring og bruk av spesialisthelsetjenestens pasientjournaler, som en videreføring av praksis fra helseforetakene. En varig videreføring av helsepersonellets taushetsplikt må presiseres og gjenspeiles på en tydelig måte i regelverket.

Datatilsynet mener dette er spesielt viktig ettersom pasientjournalene skal brukes til andre formål enn helsepersonells taushetspliktsregler er ment å ivareta. Det må sørges for at andre profesjoner som skal bemanne helsearkivregisteret sikres tilstrekkelig kunnskap om hvordan reglene skal praktiseres, både internt i Riksarkivet, Helsearkivet og for ulike forskningsformål.

Anbefalinger

Datatilsynet anbefaler blant annet

  •  at forskriften tar inn tydelige bestemmelser som stiller krav til selve behandlingen av opplysningene,
  • at forskriften får en bestemmelse som definerer bruk av begreper. Det kan for eksempel være uklart hva som menes med "pasientarkiv", "pasientjournal" og "arkivverdig",
  • at det gis forbud mot bruk av identifiserbare opplysninger for visse typer pasientjournaler, som psykiatri, tvangsvedtak og andre sykdomskategorier som oppleves som stigmatiserende, 
  • at avdøde pasienter som har bedt om at journalen skal slettes eller sperres, respekteres. 
  • at det utformes en hovedregel om at Helsearkivet skal utlevere avidentifiserte helseopplysninger.

Datatilsynets høringsuttalelse - Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret (pdf)

30