Forslag til endringer i utlendingsloven ved å øke aldersgrensen for familieetablering (høringsuttalelse)

Forslaget er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen, og bør ikke videreføres.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre utlendingsloven ved å heve aldersgrensen for familieetablering fra 18 til 24 år. Datatilsynet støtter ikke forslaget, som ble sendt ut på høring 26. juni i år.

Å heve aldersgrensen vil motvirke tvangsekteskap og sikre at paret kan forsørge seg selv, hevder departementet. Et generelt forbud mot ekteskapsinngåelse før fylte 24 år, slik det er beskrevet i lovendringsforslaget, griper inn i retten til både privatliv og familieliv.

Disse rettighetene er beskyttet under Artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen, og lovendringsforslaget er etter vårt syn i strid med disse bestemmelsene, skriver seniorrådgiver Jørgen Skorstad i vårt svar til departementet.

I strid med internasjonale forpliktelser

- Dersom lovforslaget vedtas, kan vi risikere at det innføres regler i norsk rett som er i strid med våre internasjonale forpliktelser på menneskerettighetsområdet, sier Skorstad.

- Tvangsekteskap er uansett ulovlig i Norge, med en strafferamme på seks års fengsel. Vi mener straffebudet er et godt nok virkemiddel til bekjempelse av tvangsekteskap, sier Skorstad.

Om vilkårene for straff er oppfylt må vurderes konkret fra sak til sak, noe som er langt mindre inngripende overfor det store flertallet enn om det innføres generelle forbudsbestemmelser.

Det er i kraft av Datatilsynets ombudsfunksjon knyttet til personvernbegrepet at vi kommer med innspill til lovendringsforslaget. 

Les Datatilsynets høringsuttalelse her (pdf)

30