Datatilsynets høringsuttalelse om forslag til ny akuttmedisinforskrift

Privatpersoner bør kunne få innsyn i AMK-sentralenes lydlogger uten å få selve lydopptaket.

Det skriver Datatilsynet i en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Det er hensynet til de ansattes personvern som tilsier at lydfiler ikke bør utleveres. Det gjelder også selv om hensynet til personvernet til den lydloggen handler om, pasienten, taler for at man skal ha rett til innsyn i innholdet i lydloggen.

- En lydlogg gjengir de enkelte ansattes stemmer og beslutninger i noe som ofte er stressituasjoner, skriver seniorrådgiver Camilla Nervik i uttalelsen.

Unngå fokus på enkeltpersoner

Hvis et lydopptak får oppmerksomhet i etterkant av situasjonen, vil den ofte rettes mot de enkelte ansatte i stedet for å ta for seg virksomheten. I stedet for at lydfilene utleveres, foreslår tilsynet at det gis ut en transkribert versjon av lydopptaket, eller at man kan høre på opptaket sammen med noen.

- Den enkeltes stemme er ofte gjenkjennbar, og i økende grad fører også ny teknologi til at stemme vil kunne identifisere enkeltpersoner, heter det i høringsuttalelsen.

- Utlevering av lydopptak av ansatte må derfor i mange tilfeller ses på som en utlevering av den ansattes identitet, noe som bør unngås.

Øvre tak på lagringstid

Departementet foreslår i samme høring at det innføres en begrensning i hvor lenge lydlogger av opptak av samtaler til de akuttmedisinske kommunikasjonssentralene (AMK) oppbevares. Etter tre år skal loggene slettes.  I dag har vi ikke en slik begrensing, og Datatilsynet støtter denne endringen.

Les Datatilsynets høringsuttalelse her (pdf)

6