Utlendingsforskriften og tjenesteutsetting av søknadsbehandling (høringsuttalelse)

I høringsuttalelsen foreslår Datatilsynet noen presiseringer når det gjelder det såkalte "databehandleransvaret".

Datatilsynet har ingen vesentlige innvendinger mot det materielle innholdet i forslaget til ny bestemmelse i utlendingsforskriftens § 10-2 fjerde ledd.

I høringsuttalelsen presiserer Datatilsynet imidlertid at det er Utlendingsdirektoratet som har det rettslige ansvaret - det vil si behandlingsansvaret for persondatabehandling i forbindelse med visum og oppholdssaker etter utlendingsloven. Etter gjeldende rett kan en databehandler ikke beslutte at det skal benyttes underleverandører, med mindre det foreligger slik fullmakt fra den behandlingsanvarlige.

Last ned:

Høringsuttalelse - Endring i utlendingsforskriften - tjenesteutsetting av mottak av søknader om oppholdstillatelse (pdf)

29