Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Datatilsynet gir i sin høringsuttalelse en vurdering av hvordan endring av politets organisering og ressursforvaltning kan gi bedre personvern.

Datatilsynet mener at et politi som innfrir rimelige forventninger fra samfunnet er en helt nødvendig forutsetning for en velfungerende rettsstat. Når forventningene ikke innfris vil det erfaringsmessig vokse frem kompenserende tiltak, som utfordrer både sentrale personvernhensyn og alminnelige rettssikkerhetsgarantier.

Datatilsynet beskriver funn fra kontroller som er gjort de siste årene og som illustrerer hvordan andre virksomheter tar i bruk metoder som bør være forbehold politiet. Datatilsynet mener at politets etterforsningsvirksomhet må prioriteres slik at innbyggernes rettsikkerhet og rett til personvern sikres.

Les mer:

Datatilsynets høringsuttalelse om NOU 2013-9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

6