Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Arbeidsgivere som i framtiden skal presentere lønnstatistikk fordelt på kjønn, må sørge for at ansatte ikke kan identifiseres. Dette sier Datatilsynet i sin uttalelse om et forslag om endring av diskrimineringslovene.

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår i en høring om endring av diskrimineringslovene at alle arbeidsgivere skal presentere lønnsstatistikk fordelt på kjønn. Statistikken skal bidra til å synliggjøre om det finnes kjønnsbaserte lønnsforskjeller på en arbeidsplass.

Arbeidsgivere plikter også å utlevere konkrete lønnsopplysninger om en ansatt, hvis det er mistanke om lønnsdiskriminering.

Anonymitetskrav må inn i lovteksten

Datatilsynet understreker at en opplysning om en persons lønn er en personopplysning, og for mange er åpenhet om dette av følsom karakter. Det må tas særlig hensyn til dette i lovarbeidet.

Departementet forutsetter i sitt høringsbrev at statistikken som utarbeides er slik at den enkelte lønnsmotaker er anonym. Datatilsynet er enig i prinsippet, men mener at det ikke er nok å forutsette at anonymisering skjer. Det bør fremgå klart som et krav i lovteksten at statistikk ikke skal kunne knyttes til enkeltpersoner.

Krevende for arbeidstaker å sikre anonymitet

Det må også lages tydelige retningslinjer som beskriver hvordan arbeidsgiver kan gå fram for å ivareta den ansattes anonymitet, mener Datatilsynet. Det kan i noen tilfeller være krevende.

Et eksempel er når statistikk baseres på en liten gruppe ansatte. Jo mindre gruppen er, desto større er faren for at en eller flere får sine opplysninger utlevert. Retningslinjene bør blant annet omtale hvordan arbeidsgiver skal håndtere dette, og i hvilke tilfeller det ikke kan utformes statistikk.

Opplysningsplikt om enkeltpersoners lønn

Forslaget tar sikte på å lovfeste en plikt for arbeidsgiver til å utlevere konkrete lønnsopplysninger ved mistanke om lønnsdiskriminering. Datatilsynet mener i så fall at opplysningsplikten bør være slik at den enkeltes personverninteresser ivaretas best mulig.

Etter Datatilsynets vurdering skjer dette best ved at:

Retten til innsyn bør ligge til den som mener seg lønnsdiskriminert, og vedkommende bør ha lovbestemt taushetsplikt. Denne plikten skal forhindre at opplysningene spres videre, og at de ikke brukes til annet enn som opplysning i en sak om mulig lønnsdiskriminering.

Den som får sine lønnsopplysninger utlevert, bør få informasjon om dette.

Personvern på arbeidsplassen

Hvor mye kontroll og overvåking har arbeidsgiveren lov til å gjennomføre overfor sine ansatte? Og hvilke rettigheter har de ansatte?

Personvern på arbeidsplassen
5