Gjennomføring av lærlingeundersøkelser - høringsuttalelse

Utdanningsdirektoratet foreslår at det skal være obligatorisk for fylkeskommunene å gjennomføre undersøkelser blant lærlinger om læringsmiljøet. Datatilsynet påpeker at det må gis god informasjon om hvordan opplysningene brukes og av hvem.

Utdanningsdirektoratet foreslår at det skal være frivillig for lærlinger å delta i undersøkelsen og Datatilsynet legger derfor til grunn at undersøkelsen baseres på samtykke. Vi vil imidlertid påpeke at det ikke er nok at undersøkelsen er frivillig. Samtykket skal også være uttrykkelig og informert.

Dette krever at Utdaningsdirektoratet eller fylkeskommunene setter av ressurser til å utarbeide god informasjon til lærlingene. Det må informeres om:

  • frivilligheten av å delta i undersøkelsen
  • hva opplysningene skal brukes til
  • opplysningene blir utlevert til andre og eventuelt til hvem
  • hvor lenge opplysningene skal lagres
  • retten til innsyn, retting og sletting

Sensitive personopplysninger

Undersøkelsen kan resultere i innsamling av sensitive personopplysninger. Det er derfor nødvendig at den som er ansvarlig for å behandle opplysningene tilfredsstiller personopplysningslovens krav til informasjonssikkerhet.

Utdanningsdirektoratet foreslår også at det etableres en rutine for hvordan  respondentdatabasen opprettes ved at det overføres opplysninger fra et system til et annet. Datatilsynet mener at denne løsningen må beskrives nærmere, og at en vurdering av personvernkonsekvenser må gjøres.

6