Forskriftsfesting av gjennomgående dokumentasjonsordning for yrkesfaglige utdanningsprogram (høringsuttalelse)

Utdanningsdirektoratet foreslår regler for en ny dokumentasjonsordning for yrkesfaglig utdanning. Datatilsynet har merknader til hvem som skal ha ansvar for dokumentasjonen og hvordan datasystemet skal utformes.

Dokumentasjonsordningen skal gjelde for enkelte studieretninger hvor blant annet bransjen har uttrykt behov for mer dokumentasjon av opplæringen elevene har fått. Datatilsynet er positive til at de nye reglene avgrenses til å gjelde de utdanningsprogrammene der det er uttrykt et spesifikt behov.

Datatilsynets øvrige merknader knytter seg til

  • hvor godt elevens råderett til dokumentasjonen er ivaretatt i forskriften, for eksempel hvor lett det er for ham å få opplysningene rettet eller slettet fra datasystemet
  • at formålet med ordningen, som er å gi eleven dokumentasjon på opplæringen han har fått, må komme frem i forskriften – et klart definert formål vil forhindre at opplysningene som er lagret, brukes til andre formål
  • at datasystemet der dokumentasjonen skal lagres må utformes etter prinsippene om innebygd personvern – for eksempel ved at systemet utvikles slik at hver enkelt fylkeskommune kan ivareta konfidensialiteten rundt opplysningene innenfor sin kontrollsfære

Last ned:

Høringsuttalelse – Forskriftsfesting av gjennomgående dokumentasjonsordning for enkelte yrkesfaglige utdanningsprogram (høringsuttalelse)

2