Personopplysninger i kriminalomsorgen

Justis- og beredskapsmyndighetene har kommet med et utkast til en forskrift om behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen. Datatilsynet har noen merknader til forslaget.

I 2010 ble det vedtatt endringer i straffegjennomføringsloven, og Datatilsynet ønsker en nærmere rettslig regulering av dette området velkommen. Tilsynets merknader gjelder behandlingsansvar, utlevering av taushetsbelagte opplysninger og sletting.

Behandlingsansvar

I utkastet er det lagt opp til at Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) er behandlingsansvarlig, men at det daglige behandlingsansvaret kan delegeres til lokalt og regionalt nivå. I høringssvaret understreker Datatilsynet at behandlingsansvaret ivaretas best når det plasseres i relativt nær tilknytning til selve behandlingen av opplysningene. Når det må gjøres omfattende delegeringer vil det fort kunne oppstå uklare ansvars- og myndighetsforhold.

Tilsynet peker også på at ansvaret utad uansett ikke kan delegeres, men at oppgavene for å ivareta asvaret kan delegeres. Loven kan dermed virke misvisende og skape uklare ansvarsforhold.

Taushetsbelagte opplysninger

I utkastet står det at en utlevering av personopplysninger kan skje hvis det er basert på samtykke. Et samtykke skal etter personopplysningsloven være frivillig, uttrykkelig og informert for å være gyldig.

Det vil alltid være en ubalanse i maktforholdet mellom insatte og for eksempel fengselsledelsen. Datatilsynet mener derfor det fort vil kunne herske tvil om at samtykket kan regnes som frivillig.

Sletting av opplysninger

I forslaget står det at opplysningene ikke skal lagres lenger enn nødvendig, men det står også at opplysningene skal slettes senest ti år etter at straffegjennomføringen er avsluttet med mindre de skal arkiveres etter arkivloven.

Det bør her komme klart frem hvilke dokumenter eller hvilke typer opplysninger det er nødvendig å lagre så lenge og som ikke omfattes av arkivloven, og hvorfor de skal lagres. Det er også uklart hvem bestemmelsen gjelder for - bare den insatte eller omfatter den også opplysninger om den innsattes pårørende?

Les hele uttalelsen:

2