Tiggerregistre bør ikke administreres av politiet

Det bør ikke opprettes tiggerregistre hos politiet. Datatilsynet sier i sin høringsuttalelse at det bør vurderes alternative løsninger for å administrere meldeplikt for tiggere.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre politiloven slik at politiet kan pålegge pengeinnsamlere (tiggere) å melde seg for politiet, og at politiet kan sette visse vilkår for tiggingen. Formålet er å dempe omfanget av tiggingen for å skape ro og orden, ivareta befolkningens trygghet og forebygge straffbare handlinger.

Kommunene bør administrere ordningen

Datatilsynet mener at dersom det skal opprettes tiggerregistre bør det være kommunene, og ikke politiet som administrerer systemet. Politiet vil kunne misbruke opplysningene fra registret til andre formål, for eksempel ved å koble sammen opplysninger om hvem som tigger med opplysninger om andre lovbrudd. De kan få tilgang til opplysningene, men bare i de tilfellene der straffeloven åpner for det. Kommunene på sin side har ingen egeninteresse i opplysningene som meldes inn, annet enn å se at meldeplikten oppfylles.

Alternative løsninger finnes

Datatilsynet mener at departementet må vurdere andre alternativer for å administrere meldeplikten. Kommune kan for eksempel utstede en kvittering til den som melder fra, som den enkelte kan vise fram på oppfordring fra politet. Da administreres meldeplikten på en god måte, samtidig som man unngår et register som sier hvor en person til en hver tid befinner seg.

Dersom det skal opprettes tiggerregistre må det utformes en forskrift som regulerer hvem som skal registreres og med hvilke opplysninger. Det må også være tydelig når opplysningene kan utleveres og når de skal slettes. 

Last ned:

Forslag til endring av politloven - adgang til å opprette meldeplikt for pengeinnsamling. Datatilsynets høringsuttalelse (pdf)

8