Politiet kan få utvidet adgang til opplysninger i passregisteret

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i en høring å endre passloven- og forskriften. Dette vil utvide politiets mulighet til å hente ut opplysninger fra passregisteret. Datatilsynet advarer mot at terskelen for tilgang til opplysningene senkes.

- Vi har forståelse for at politiet trenger tilgang til opplysninger for å løse saker de står overfor. Men slike ”snarveier” bør reserveres de alvorlige lovbruddene, og tilfeller der det er nødvendig at politiet setter i verk tiltak raskt. Her er det snakk om å gi dem direkte tilgang til et register, uten å ta hensyn til alvorlighetsgraden i saken som skal løses. Det er ikke den riktige veien å gå, sier Bjørn Erik Thon.

Politiet har allerede i dag adgang til å hente ut og bruke opplysninger fra passregisteret i de tilfellene der straffelovsprosessen åpner for det. Det nye lovforslaget gjør at politiet også får tilgang til å bruke opplysningene i bekjempelse av hverdagskriminalitet, slik som ved automatisk trafikkontroll og andre saker som behandles i stort volum.

Datatilsynet påpeker at denne typen lovregulering senker terskelen, og forenkler politiets tilgang til opplysninger om den enkelte borger, snarere enn det motsatte. Dette innebærer at straffeprosesslovens bestemmelser blir tilsidesatt og til en viss grad uthulet. Tilsynet er særlig betenkt over at politiet ikke må dokumentere behovet for de aktuelle opplysningene og at det ikke skal etterprøves.

Tillitsforholdet mellom borgeren og forvaltningen svekkes

Isolert sett kan det virke naturlig og være godt begrunnet at politiet skal få lovhjemmel til å bruke opplysninger som allerede er registrert i et system til etterforskning og oppklaring av saker. Men flere slike bestemmelser vil i sum kunne få alvorlige konsekvenser for tillitsforholdet mellom borgeren og forvaltningen. Det kan føre til at borgerne blir tilbakeholdne med å gi opplysninger som forvaltningen trenger for utføre sine oppgaver. Passregisteret, som inneholder passopplysninger om alle borgerne, ble i utgangspunktet opprettet for å forenkle passmyndighetenes saksbehandling når de skal utstede pass.

- Vi frykter en utvikling der politiet får hjemler som gir dem tilgang til stadig flere registre og informasjonssystemer. Den enkelte borger bør kunne ha tillitt til at opplysningene de gir til forvaltningen ikke brukes til andre formål enn det som var det opprinnelige, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

Datatilsynet advarer generelt sett mot at et register skal ivareta ulike behandlingsformål. Det er formålet som skal styre hvilke opplysninger som skal samles inn, hvor lenge de skal oppbevares og hvem som skal ha tilgang til dem. Dette blir uklart dersom et register som er etablert for et formål, senere skal tas i bruk til andre – slik tilfellet er her.  

Last ned:

Forslag til endring av passloven og passforskriften - utvidet adgang for politet til å bruke opplysninger fra passregisteret - høringsuttalelse (pdf)

6