Pasientinformasjon kan utleveres til opplæringsformål

Virksomheter som har behandlet en pasient, vil senere kunne få utlevert taushetsbelagte helseopplysinger om pasienten. Datatilsynet støtter en slik utlevering, men mener at det må stilles krav til hvordan opplysningene da blir benyttet.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i en høring å utvide adgangen til å utlevere taushetsbelagte helseopplysninger uten at pasienten gir sitt samtykke til dette. Formålet er å gi virksomheter som tidligere har vært involvert i behandling av en pasient, tilgang til utvalgte opplysninger om pasienten. Disse skal brukes i deres kvalitetssikring og opplæring av eget personell. Dette kan for eksempel gjelde ambulansepersonell.

Må stille krav til virksomheten som mottar helseopplysningene

Datatilsynet mener at utlevering av helseopplysinger til opplærings- og kvalitetssikringsformål er svært viktig, og støtter dermed departementets forslag. Det er likevel viktig å ivareta pasientens personverninteresser. Tilsynet påker derfor at følgende bør presiseres:

  • Departementet bør synliggjøre bedre hvorfor det er behov for utveksling av opplysninger om pasientens identitet. Alternativet til utlevering av identifiserbare opplysninger er at det utleveres anonyme opplysninger som sier noe om forhåndsdefinerte kvalitetsparametre. 
  • Departementet bør presisere hvem, hvordan og på hvilken bakgrunn man skal vurdere om pasienten bør motta opplysninger om at utleveringen er i ferd med å skje. Dette for å sikre at pasienten har en realistisk mulighet til å motsette seg utleveringen. 
  • Departementet bør stille krav til at opplærings- og kvalitetssikringsarbeidet er organisert i virksomheten og forankret hos ledelsen før opplysningene kan utleveres. Dette skal sikre at regelverket følges, og at virksomheten legger til rette for gjenbruk av opplysningene i opplæringen av eget helsepersonell.

Last ned:

Regulering av epikriseutsending og utlevering av taushetsbelagte opplysninger i lærings- og kvalitetssikringsøyemed – Datatilsynets høringsuttalelse (pdf)

29