Nytt system for inn- og utreisekontroll i Schengen (høringsuttalelse)

EU-kommisjonen foreslår å innføre et nytt system for inn- og utreisekontroll for alle tredjelandsborgere som reiser til Schengen-området. Det nye systemet vil være mer inngripende for den reisendes personvern enn dagens passkontroll, mener Datatilsynet.

Forslaget om nytt system for inn- og utreisekontroll (Entry/ Exit System – EES)er et av to nye systemer som Justis- og beredskapsdepartementet i en høring ber om innspill på. Det andre er et system for forenklet grensekontroll for forhåndsgodkjente tredjestatsborgere (Registered Traveller Programme – RTP). Datatilsynet er kritiske til deler av EES-systemet. 

- Man går fra en ordning der alle opplysningene finnes i passet som den reisende har kontroll på, til et system der opplysningene blir tilgjengelig for medlemsland i Schengen-samarbeidet. Det innebærer at den reisende mister kontrollen over egne opplysninger sammenliknet med i dag. Det er dette som gjør den nye ordningen mer inngripende for folks personvern enn dagens ordning, sier juridisk direktør Kim Ellertsen i Datatilsynet. 

Ikke egnet til å avdekke ulovlig migrasjon

Formålet med den nye inn- og utreisekontroll (Entry / Exit System - EES) er i følge Justis- og beredskapsdepartementet å forbedre forvaltningen av yttergrensene, herunder bekjempe ulovlig migrasjon. EES skal automatisk generere en liste over personer som ikke har forlatt Schengen- området innen tre-måneders-fristen, og systemet skal bidra til å identifisere personer som for eksempel ikke kan fremvise identitetsdokumenter ved kontroll.

Datatilsynet stiller spørsmålstegn ved om EES-systemet egner seg til å avdekke om personer oppholder seg ulovlig i Schengen.

- Dersom registret skal vise hvem som befinner seg ulovlig innenfor Schengens yttergrenser, må det føres en nøyaktig registrering av alle som reiser ut av området. Hvis ikke vil systemet vise at mange fortsatt befinner seg i området, etter at de faktisk har reist ut. Det vil oppleves belastende for den reisende å bli mistenkt for å oppholde seg ulovlig i området, sier Ellertsen.

Øvrige kommentarer

Justis- og beredskapsdepartementet ber i høringen om kommentarer til de enkelte deler av forslaget. For Datatilsynet merknader, les høringsuttalelsen om EU-kommisjonens forslag til Entry / Exit System og Registered Traveller Programme (pdf)

6