Frivillig kroppsskanning

Luftfartstilsynet har lagt frem et forslag til innføring av et nytt EU-regelverk på securityområdet. Datatilsynet er i sitt høringssvar positive til at kroppsskanning ikke er påbudt, verken for passasjerene eller lufthavnene.

Kroppsskanneren skal i utgangspunktet bare vise plasseringen til mistenkelige objekter og ikke detaljer om kroppens konturer.

Det som blir svært viktig er at passasjerene informeres godt om bruken av slike skannere, og i god tid. Informasjonen skal si noe om den teknologien som benyttes og betingelsene for bruken. Det må også komme tydelig frem at dette er en frivillig mulighet. Det skal for eksempel ikke medføre noen ekstra ulemper for passasjerer som ikke ønsker å gå gjennom en kroppsskanner. 

Tilsynet understreker videre i sin høringsuttalelse at det er viktig med god internkontroll. Det kan blant annet bety at det gjennomføres regelmessige revisjoner for å ha kontroll med at rutiner og regelverk følges og at sikkerheten er godt nok ivaretatt.

Les mer:

30