NEK 399 - norm for tilknytningspunkt for el og ekom

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har invitert til synspunkter på forslag til ny norm – «NEK 399 om tilknytningspunkt for el og ekom. Datatilsynet mener at tilgangen til folks personopplysninger må sikres bedre enn det normen legger opp til.

Forslaget går i korte trekk ut på at det skal etableres felles grensesnitt (i praksis skap) for blant annet elnett, elmåler og ekomnett. Grensesnittet skal være tilgjengelig for aktørene som leverer de ulike tjenestene til hustanden. Det betyr at alle aktører potensiell har tilgang til nett som går til og fra husstanden.

Datatilsynet mener at det er nødvendig å ivareta sikkerheten på en bedre måte slik at man forhindrer uautorisert bruk av opplysningene. Dette kan gjøres ved at beboeren selv har kontroll på grensesnittet ved bruk av egne nøkler. Alternativet er at det etableres et felles punkt, men der hver operatør selv har full kontroll på (avlåst) sitt adskilte område.

Datatilsynets høringsuttalse om NEK 399 tilknytningspunkt for el og ekom (pdf)

6