PSTs tilgang til UDIs registre må være etterprøvbar

PST kan få utvidet tilgang til å søke i UDIs registre. Datatilsynet mener at dersom forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementets vedtas, blir det vanskelig å etterprøve PSTs håndtering av personopplysninger.

22. julikommisjonen påpeker i sin rapport at samarbeidet mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Utlendingsdirektoratet (UDI) må bedres. Dette er noe av bakgrunnen for at Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en forskriftsendring som gir PST enklere tilgang til opplysninger i UDIs registre. Datatilsynet mener imidlertid at forslaget legger opp til et samarbeid der ingen vet rammene for PSTs håndtering av opplysningene de får tilgang til.  

- Departementet legger opp til at PST fritt kan hente ut opplysninger fra alle UDIs registre. Hjemlene må konkretiseres slik at det er forutsigbart hvilke opplysninger PST har tilgang til. Uten dette vil det være umulig for de registrerte å ivareta sine rettigheter, sier juridisk fagdirektør Cecilie Rønnevik i Datatilsynet.

22. julikommisjonen foreslår at samarbeid mellom etatene kan styrkes ved at tjenestemenn hos UDI settes i stand til å bistå PST, noe Datatilsynet støtter. I praksis kan dette løses ved at UDI utleverer opplysninger til PST ved behov.

Må være etterprøvbart

Datatilsynet peker på at ansvarsforholdet mellom PST og UDI må klargjøres i bestemmelsene, slik at det er mulig å kontrollere hvem som gjør hva.

- Det er klart at PST må ha vide fullmakter for sin informasjonsinnhenting, men rammene for hva de kan gjøre og ikke, må likevel være tydelige. Hvis PST kan hente ut alle opplysninger som UDI behandler, er det ikke lenger klart hvilken etat har ansvar for opplysningene. Da er det heller ikke mulig for PTSs kontrollutvalg å etterprøve PSTs arbeid. Dette er helt nødvendig, særlig når innbyggerne ikke har rett til innsyn i etatens arbeid, sier Rønnevik.

Etterlyser en helhetlig tilnærming

Datatilsynet antar at dette er det første av mange kommende lovforslag som gir politimyndighetene hjemler til å hente ut opplysninger fra den alminnelige forvaltningen. Denne konkrete loven kan dermed få betydning for hvordan annet regelverk utformes.

- Det hadde vært ønskelig med en samlet høring som omfattet alle de aktuelle lovforslagene av denne typen – både de som har kommet og vil komme i kjølvannet av 22. julikommisjonens rapport, påpeker Rønnevik. - Isolert sett kan hver og en hjemmel virke lite inngripende og godt begrunnet, men summen av alle tiltakene kan få alvorlige konsekvenser for tillitsforholdet mellom borgeren og forvaltningsorganene, avslutter hun.

Last ned:

Høringsuttalelse - forslag om styrket hjemmel for PST sin søketilgang i utlendingsforvaltningens datasystemer (pdf)

2