Introduksjonsloven - opplæring for nyankomne innvandrere (høringsuttalelse)

Datatilsynet stiller enkelte spørsmål ved forslaget om lagring og overføring av opplysninger til Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)

Barne-,likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår flere endringer i forskrift av 20. april 2005 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (opplæringsforskriften).

De foreslåtte endringene omfatter:

  • Nye regler for utvikling av obligatoriske avsluttende prøver i norsk språk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Reglene gjelder utvikling av prøvene, oppmelding, gjennomføring og kontinuasjon av prøvene.
  • Fritak fra plikt til opplæring på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk.

I tillegg foreslås det endringer i bestemmelsene som regulerer vilkår for å erverve norsk statsborgerskap i statsborgerforskriften.

 Datatilsynet har ingen kommentarer til de materielle og de organisatoriske endringene som foreslås. Imidlertid ber Datatilsynet departementet om å utrede behovet for registrering av sensitive opplysninger i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Dette gjelder det medisinske grunnlaget for fritak fra opplæring, samt fritak fra plikten til å avlegge eksamen i norsk og samfunnskunnskap.

Departementet bør også utrede nærmere behovet for at de samme opplysningene skal oversendes til, og registreres i, Datasystemet for utlendings- og flyktningesaker (DUF).

Alternativt bør departementet komme med nærmere presiseringer når det gjelder de aktuelle behovene for registrering.

Last ned:

Endringer i forskrift til introduksjonsloven - Datatilsynets høringsuttalelse (pdf)

6