Hindre for digital verdiskaping - høringsuttalelse

Datatilsynets hovedinntrykk er at hensynet til personvern blir balansert på en god måte i det såkalte "Digi-utvalget" sin utredning.

Forslaget om å opprette en funksjon som "Digitaliseringsdirektør" i Norge synes fornuftig, sier Datatilsynet i sin høringsuttalelse til NOU 2013:2 "Hindre for digital verdiskaping". Digitalisering på tvers av etater og sektorer skaper nye samhandlingsbehov. Dette kan best løses ved en uavhengig rolle på et høyt beslutningsnivå, som kan koordinere samarbeide og beslutninger.

Datatilsynet støtter også utvalgets anbefaling om å styrke informasjonssikkerhetsarbeidet. Det er i den sammenheng viktig at Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) etablerer et godt samarbeide med andre kompetansemiljøer, som NSM, NOrSIS og Datatilsynet.

ID-porten og autentisering

For de aller flereste offentlige tjenester mener Datatilsynet at ID-porten ivaretar autentisering på en god og trygg nok måte gjennom de løsninger som den tilbyr i dag. Etter Datatilsynets vurdering er nødvendig å benytte kvalifiserte sertifikater når det gis tilgang til sensitive personopplysninger i nasjonale publikumsløsninger. Datatilsynet stiller imidlertid spørsmål ved  hvorvidt det såkalte "nivå 4" og "person høy" er det samme som kvalifiserte sertifikater.


Last ned:

Høringsuttalelse - hindre for digital verdiskaping (PDF).

6