Endring av teieplikta i finanstilsynslova, sentralbanklova og folketrygdfondlova

Finansdepartementet foreslår å endre reglane for kven som skal ha teieplikt etter finanstilsynslova, sentralbanklova og folketrygdfondlova.

Det er ikkje klart ut frå forslaget om endringane får betydning for personopplysningsvernet. Datatilsynet ber om at departementet vurderer tiltak dersom forslaga får negative konsekvenser.

Datatilsynet minner også om at personopplysningar ofte er regulert med to parallelle regelsett: reglar om teieplikt og reglar om personvern. Dette gjeld både når opplysningane blir handtert nasjonalt eller om dei blir overført til utlandet.

Last ned:

Forslag til endring av bestemmelsane om teieplikt i finanstilsynslova, sentralbanklova og folketrygdfondlova - Datatilsynet si høyringsfråsegn (pdf)

5