Jeg skal utføre en spørreundersøkelse eller forskningsstudie. Må jeg følge personopplysningslovens regler, og dermed også sende melding eller søke om konsesjon?

Personopplysningsloven gjelder i utgangspunktet for spørreundersøkelser og forskningsstudier. Den gjelder imidlertid ikke helt anonyme undersøkelser eller studier. Undersøkelsen eller studien er bare anonym dersom det ikke er mulig å knytte opplysninger til en bestemt person. Det betyr at det skal mye til for å sikre anonymitet – det er ikke tilstrekkelig å skjerme den registrertes navn.

Det finnes mange eksempler på undersøkelser og studier som virker anonyme, men som ikke er det. Det kan for eksempel være snakk om et begrenset utvalg registrerte der det er mulig å gjette hvem opplysningene knytter seg til. Et annet eksempel er elektroniske spørreundersøkelser der den registrertes IP-adresse lagres. Noen ganger vil opplysningene pseudonymiseres eller avidentifiseres. Et pseudonym kan følge den registrerte over tid, og bruk av koblingsnøkler gjør det mulig å koble opplysningene til den enkelte registrerte. I disse eksemplene gjelder personopplysningsloven.

Når loven gjelder, har den behandlingsansvarlige som hovedregel meldeplikt. Dersom sensitive personopplysninger inngår i undersøkelsen, må den behandlingsansvarlige søke om konsesjon. Du må også følge lovens øvrige regler. (Link til sjekklista for nye virksomheter eller personvernprinsippene?)

Selv ved anonymiserte personopplysninger kan det foreligge en risiko for reidentifisering. Mer om anonymisering og pseudonymisering.