Hvilke opplysninger kan legen registrere om meg i pasientjournalen?

Helsepersonell kan bare registrere de opplysningene som er relevante og nødvendige for å gi pasienten helsehjelp.

Regler om hvilke opplysninger helsepersonellet kan innhente og registrere står i helsepersonelloven § 40, og er utdypet i forskrift om pasientjournal. Hvilke opplysninger som kan innhentes, og som deretter skal nedtegnes i pasientjournalen, står i pasientjournalforskriften § 8.