Slik ber du om innsyn i din personalmappe

Du har som regel krav på å få innsyn i alle opplysninger som er lagret om deg i din personalmappe, uavhengig av om dokumentene ligger fysisk lagret i personalmappen eller ikke.

Når du sender krav om innsyn til din arbeidsgiver, kan du vise til personopplysningsloven, eller benytte brevmalen vi har utformet:

Krav om innsyn i personalmappe

Jeg ønsker å få innsyn i opplysninger som er registrert om meg i min personalmappe, jf. personopplysningsloven § 18, 2. ledd.

Som hovedregel har den ansatte krav på innsyn i alle opplysninger om seg selv, uavhengig av om dokumentene ligger fysisk lagret i personalmappen eller ikke. Mer informasjon kan finnes på Datatilsynet sine nettsider.

Det finnes en snever adgang til å unnta opplysninger som er regulert i personopplysningsloven § 23. Eventuelle unntak må begrunnes skriftlig med presis henvisning til unntakshjemmel, jf. § 23, 3. ledd.

Det vises for ordens skyld til personopplysningsloven § 16, hvor det står at arbeidsgiveren skal svare på henvendelser uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn.

Vennlig hilsen
[ditt navn]