Nødvendig for å beskytte vitale interesser

En virksomhet kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å beskytte den registrertes eller en annen persons vitale interesser. Dette behandlingsgrunnlaget er svært snevert. Det må være snakk om behandling av personopplysninger i forbindelse med liv og død eller fare for helsa.

Dette behandlingsgrunnlaget kan normalt ikke brukes for å legitimere masseinnhenting av personopplysninger. Der dette er nødvendig, bør behandlingen ha hjemmel i lov i tråd med «nødvendig for rettslig plikt» eller «nødvendig for oppgave i offentlig interesse eller utøvelse av offentlig myndighet».

Eksempel

En person blir funnet livløs. Helsepersonell innhenter kritisk informasjon fra vedkommendes kjernejournal for å yte nødvendig helsehjelp. Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å vareta vedkommendes vitale interesser.

Dersom vedkommende hadde vært i stand til å gi samtykke, hadde trolig samtykke vært det riktige behandlingsgrunnlaget.