Retningslinjer for bruk av intelligent videoanalyse

Vi har utformet noen retningslinjer for bruk av denne teknologien:

 1. Kameraer med intelligent videoanalyse kan bare brukes når det ellers er lov å overvåke med kamera. Tiltaket må ha et tungtveiende formål, slik som forebygging eller oppklaring av gjentatt eller alvorlig kriminalitet, eller vern av liv og helse. Det er normalt ikke tillatt å overvåke med kamera for å samle inn kundedata. Tiltaket må være proporsjonalt med personvernkrenkelsen og formålet som søkes oppnådd.
 2. Formålet med videoanalysen må være klart definert. Intelligent videoanalyse kan bare brukes i tråd med dette formålet, og metadata eller personopplysninger kan ikke brukes til andre formål senere.
 3. Man kan ikke samle inn flere personopplysninger enn det som er nødvendig og relevant for formålet.
 4. Virksomheten må ha klare rutiner for hvilke analyseregler og alarmkriterier som settes og hvilke søk man foretar. Analysen må ikke være for inngripende, og det er ikke lov å analysere mer enn det som er relevant og nødvendig. For eksempel vil det normalt ikke være nødvendig å analysere kjønn og alder.
 5. Det skal ikke analyseres på en måte som er diskriminerende eller krenkende, for eksempel ved at man varsles dersom personer med en bestemt hudfarge er tilstede.
 6. Unngå å bruke sporingsteknologi på steder som kan fortelle noe om personers helsetilstand, religiøse tro, politiske synspunkter eller seksuelle legning.
 7. Automatisk skiltgjenkjenning kan brukes på kommersielle parkeringsplasser dersom det er mulig å gjøre opp for seg på stedet, og dersom opplysningene fra skiltgjenkjenningen slettes når man gjør opp for seg.
 8. Virksomheten må iverksette sikkerhetstiltak for å beskytte opptak og metadata slik at de ikke kommer på avveier.
 9. Det skal informeres om at det overvåkes med kamera, for eksempel ved skilting. Dersom det utføres ansiktsgjenkjenning eller automatisk skiltgjenkjenning, bør dette fremgå av informasjonen eller skiltet. Det skal også stå hvem som er behandlingsansvarlig med kontaktinformasjon. Dersom det foretas lydopptak, skal dette også fremgå. Dersom virksomheten har en personvernerklæring, skal informasjonen også stå der.
 10. Alle opptak skal slettes når det ikke lenger er nødvendig for formålet å oppbevare dem, og senest sju dager etter opptak. Dersom det er sannsynlig at et opptak vil bli utlevert til politiet, kan opptaket oppbevares i inntil 30 dager. Opptak fra bank eller postlokaler, inkludert opptak fra kasse med bank i butikk og post i butikk, kan oppbevares i inntil tre måneder.
 11. Metadata fra intelligent videoanalyse skal slettes sammen med opptaket de stammer fra.
 12. Statistikk kan bare utarbeides så lenge det skjer i tråd med formålet og det lar seg forsvare i avveiningen av virksomhetens og enkeltpersoners interesser. Man kan altså ikke bruke sikkerhetsrelatert overvåking til å hente ut kundestatistikk. Statistikken kan lagres fritt så lenge dataene er helt anonyme, slik som hvor mange ganger en spesifikk sikkerhetshendelse har skjedd i løpet av en periode. Enkeltdataene som statistikken er basert på, kan ikke lagres ut over lagringstiden til opptakene, se punktet over om metadata.