Bestemmelser om lydopptak

Personopplysningsloven regulerer lydopptak. Selv om loven ikke har spesifikke regler om lydopptak, vil opptakene likevel falle innenfor lovens rammer.

Virksomheten som er ansvarlig for lydopptaket har visse plikter, og må oppfylle visse vilkår.

Personopplysningsloven gjelder for lydopptak som foretas med elektroniske hjelpemidler, for eksempel ved hjelp av automatiske eller datamaskinbaserte opptakssystemer, og for lydopptak som systematiseres i et personregister (§ 3). I begge tilfeller er det en forutsetning at det er mulig å identifisere en bestemt person (personopplysningsloven § 2 nr. 1).

Skjulte opptak

Hemmelige opptak av samtaler man selv ikke tar del i, rammes av straffelovens bestemmelser (straffeloven § 205). Også når du deltar i samtalen finnes det klare begrensninger i lovverket, blant annet i personopplysningsloven.

Private formål

Lydopptak gjort for private formål faller utenfor personopplysningslovens virkeområde (se personopplysningsloven § 3 annet ledd). Med private formål menes for eksempel privatpersoners ønske om å dokumentere sine telefonsamtaler. Unntaket gjelder kun for privatpersoner.


Innringer skal få vite

  • at virksomheten vil gjøre et lydopptak
  • hva som er formålet med lydopptaket
  • hva som er behandlingsgrunnlaget for opptakethvor lenge lydopptakene blir lagret
  • at det er frivillig å gi samtykke til opptak (når samtykke er nødvendig).

(personopplysningsloven § 19)