Om rapporten

Vi kommer til å se stadig flere juridiske og etiske dilemmaer hvor potensialet for betydelig samfunns­gevinst må veies opp mot grunnleggende personvern­hensyn. Bruk av kunstig intelligens er et av områdene der noen av disse utfordringene blir tydelige.

Hvis folk ikke har tillit til at opplysninger om dem behandles på en god måte, kan det begrense villigheten til å dele opplysninger, slik som hos legen eller på sosiale medier. I en slik situasjon står vi ovenfor betydelige utfordringer for ytringsfriheten og tilliten til myndig­hetene. At folk vegrer seg for å dele opplysninger om seg selv, vil også være en betydelig utfordring for kommersiell bruk av personopplysninger i sektorer som media, handel og finans.

Rapport om KI og personvern

Vi har skrevet en rapport som bygger videre på de juridiske vurderingene og de tekniske beskrivelsene i rapporten «Big Data – personvernprinsipper under press» fra 2014. Vi supplerer denne gangen ved å gå dypere inn i den tekniske beskrivelsen av kunstig intelligens, samt ved å se nærmere på fire KI-relevante utfordringer knyttet opp mot personvernprinsippene i forordningen:

  • Rettferdighet og diskriminering
  • Formålsbestemthet
  • Dataminimalisering
  • Gjennomsiktighet og retten til informasjon

Dette er et utvalg av personvernproblemstillingene som etter vår vurdering er mest relevante i forbindelse med bruk av kunstig intelligens akkurat nå.

Målgruppen for rapporten er alle som jobber med, eller av andre grunner er interessert i, kunstig intelligens.

Rapporten er også oversatt til engelsk

Last ned rapporten i sin helhet

 Ansvarlighet

Et personvern­prinsipp som ligger til grunn for all utvikling og bruk av kunstig intelligens, er ansvarlighet. Dette prinsippet står sentralt i personvernforordningen og legger et større ansvar på den behandlingsansvarlige når det gjelder å sørge for at all behandling skjer i samsvar med regelverket, samt dokumentasjon av dette. Kravet om ansvarlighet gjelder også databehandlere.

Vi vil i denne veiledere fremheve noen eksempler og anbefalinger fra rapporten. Det er eksempler på verktøy og løsninger som kan hjelpe den behandlingsansvarlige å etterleve regelverket.

Først vil vi omtale to av kravene i det nye personvernregelverket som er spesielt viktige i forbindelse med bruk og utvikling av kunstig intelligens: vurdering av personvernkonsekvenser og innebygd personvern. Deretter følger noen eksempler på verktøy og metoder som kan hjelpe til med å ivareta personvernet i løsninger som bruker kunstig intelligens. Til slutt kommer noen anbefalinger til utviklere, løsningsleverandører, virksomheter som kjøper og bruker kunstig intelligens, sluttbrukere og myndigheter.