Andre plikter etter loven

Det følger en god del plikter og regler med kameraovervåkingen, og dette må du som er ansvarlig sette deg inn i. Dersom du ikke kjenner lovverket godt nok, kan du komme i både straffe- og erstatningsansvar.

Får du hjelp til å gjennomføre overvåkingen?

Noen overlater helt eller delvis overvåkingen til en annen part, for eksempel et vaktselskap. I så fall kreves en databehandleravtale som regulerer forholdet. Det er viktig å merke seg at du fremdeles har ansvaret selv om en annen part utfører oppgavene for deg.
Les om databehandleravtale  
Les også eventuelt mer om overføring til utlandet

Ikke lenger melde- eller konsesjonsplikt

Les mer om dette her

Internkontroll

Formålet med internkontroll er å etablere et system som sikrer at lovverket følges. 

Internkontroll innebærer å sikre tilstrekkelig kunnskap om regelverket, samt lage rutiner for hvordan overvåkingsanlegget skal brukes, hvordan pliktene skal etterleves og hvordan rettighetene skal ivaretas. Internkontrollen skal også sikre at avvik oppdages slik at rutinene kan forbedres.
Les mer om internkontroll. 

Evaluering og revisjon

Behov og utfordringer kan endre seg. Kameraovervåkingen må derfor jevnlig tas opp til vurdering. Er det fremdeles samme behov for overvåkingen? Skal det gjøres endringer i hva som overvåkes?

Hvis kameraovervåkingen er et kontrolltiltak på en arbeidsplass, har du som arbeidsgiver plikt til å jevnlig evaluere behovet for tiltaket sammen med arbeidstakernes tillitsvalgte. 

Kontroll av om overvåkingsutstyret og rutinene fungerer som de skal, bør skje løpende.