Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Kameraovervåking - hva er lov?

Andre plikter etter loven

Det følger en god del plikter og regler med kameraovervåkingen, og dette må du som er ansvarlig sette deg inn i. Dersom du ikke kjenner lovverket godt nok, kan du komme i både straffe- og erstatningsansvar.

Får du hjelp til å gjennomføre overvåkingen?

Noen overlater helt eller delvis overvåkingen til en annen part, for eksempel et vaktselskap. I så fall kreves en databehandleravtale som regulerer forholdet. Det er viktig å merke seg at du fremdeles har ansvaret selv om en annen part utfører oppgavene for deg.
Les om databehandleravtale  
Les også eventuelt mer om overføring til utlandet

Ikke lenger meldeplikt

Den tidligere plikten til å melde fra om kameraovervåking, gjelder ikke lenger fra 1. jaunar 2017.

Konsesjonsplikt

I noen få tilfeller krever kameraovervåking en forhåndsgodkjenning gjennom konsesjon fra oss. Dette gjelder kun når en vesentlig del av personopplysningene som overvåkingen fanger opp er sensitive. Opplysninger om helseforhold, politiske sympatier, religiøs oppfatning, fagforeningstilknytning og seksuelle forhold er eksempler på sensitive personopplysninger. Disse regnes som spesielt beskyttelsesverdige. 

Det er også konsesjonsplikt dersom selve formålet med kameraovervåkingen er å registrere sensitive personopplysninger. 

Ofte kan det være vanskelige for den behandlingsansvarlige å vurdere om en vesentlig del av opplysningene som kameraovervåkingen registrerer, er sensitive. Her må du gjøre en vurdering ut fra hva opptakene viser. Hvert enkelt kamera må vurderes ut fra plassering og vinkling.

Kameraovervåking på en buss er for eksempel ikke konsesjonspliktig. Dette gjelder selv om overvåkingen vil kunne registrere enkeltpersoners helseforhold, politiske oppfatning eller seksuelle legning. Det må altså skje en mer systematisk registrering av de sensitive personopplysningene. 

Når det derimot gjelder kameraovervåking inne på et venterom i spesialisthelsetjenesten, på et møtested for homofile, i medlemslokalene til en fagforening eller et politisk parti, er vår vurdering at det som utgangspunkt er konsesjonsplikt. Her er personopplysningene i vesentlig grad sensitive ut fra konteksten kameraovervåkingen foregår i. 

Merk! Det er gjort unntak fra konsesjonsplikten dersom overvåkingen antas å ha vesentlig betydning for forebygging eller oppklaring av straffbare handlinger (personopplysningsloven § 37 annet ledd). For å kunne benytte dette unntaket må dette utelukkende være formålet med kameraovervåkingen. 

Vi har laget en kort sjekkliste for å forenkle arbeidet med å avgjøre om overvåkingen er konsesjonspliktig.

Konsesjonssøknaden fylles ut og sendes til oss. I konsesjonene kan vi sette vilkår for kameraovervåkingen og bruken av opplysningene. Skjema for søknad om konsesjon.

Internkontroll

Formålet med internkontroll er å etablere et system som sikrer at lovverket følges. 

Internkontroll innebærer å sikre tilstrekkelig kunnskap om regelverket, samt lage rutiner for hvordan overvåkingsanlegget skal brukes, hvordan pliktene skal etterleves og hvordan rettighetene skal ivaretas. Internkontrollen skal også sikre at avvik oppdages slik at rutinene kan forbedres.
Les mer om internkontroll. 

Evaluering og revisjon

Behov og utfordringer kan endre seg. Kameraovervåkingen må derfor jevnlig tas opp til vurdering. Er det fremdeles samme behov for overvåkingen? Skal det gjøres endringer i hva som overvåkes?

Hvis kameraovervåkingen er et kontrolltiltak på en arbeidsplass, har du som arbeidsgiver plikt til å jevnlig evaluere behovet for tiltaket sammen med arbeidstakernes tillitsvalgte. 

Kontroll av om overvåkingsutstyret og rutinene fungerer som de skal, bør skje løpende.