Vurderingstema

Denne oversikten fremhever hva virksomheten bør vurdere ved innføring, innkjøp eller implementering av et nytt system eller løsning.

Rettslige rammer

 • Kontrollere at formålet er klart definert
 • Kontrollere behandlingsgrunnlaget
 • Kontrollere relevansen av innsamlede personopplysninger

Alternativ behandling?

 • Kontrollere at formålet ikke kan oppnås på en mindre inngripende måte
 • Kontrollere hvorvidt anonyme alternativer foreligger

Registrering og autentisering av brukere

 • Sikre at personen opplysningene gjelder ("den registrerte") er tilstrekkelig informert om innsamling, behandling, sletting og sine rettigheter
 • Kontroll av identitet, ved registrering (hvis nødvendig, fysisk/online)
 • Autentisering av eksisterende brukere
 • Vern mot misbruk av kort eller andre opplysningsbærere (integritetsbeskyttelse)

Datafangst

(Vurderingen gjøres med utgangspunkt i formålet for behandlingen.)

 • Sikre tilstrekkelig datakvalitet, korrekte og oppdaterte opplysninger
 • Dataminimalisering

Systematisering og supplering av personopplysninger

 • Oversikt over datastruktur - dataflytkart
 • Sikre tilstrekkelig kvalitet ved supplering fra andre kilder
 • Supplering av opplysninger og informasjon ved utvidelse av eksisterende behandling om en bruker

Forvaltning av personopplysningene

 • Konfidensialitet, integritet, tilgjengeliget til data, herunder tilgangsstyring i virksomheten
 • Sporing av oppslag (logg)
 • Hvor mye informasjon er tilgjengelig for ansatte med tilgang til systemet
 • Tiden data er tilgjengelig for ansatten med tilgang til systemet
 • Rutiner for bruk av data
 • Rutiner for flytting av data
 • Fysisk sikring
 • Teknisk sikring

Beredskap ved sikkerhetsbrudd

 • Opprettelse av beredskap
 • Beredskapsplaner og beredskapstester

Samhandling internt og med andre virksomheter

 • Rutiner for intern overføring av personopplysninger
 • Rutiner for utlevering av personopplysninger eksternt
 • Rutiner for bruk av e-signaturer for interne og eksterne parter
 • Rutiner for å validere mottakere
 • Kryptering av filer eller overføring

Rutiner for sletting og avhending

 • Sletting av opplysninger
 • Destruering av lagringsmedium
 • Arkivering
 • Tilgang til arkivert materiale