Sletting av personopplysninger

I den nye forordningen er retten til sletting omtalt som "retten til å bli glemt". Dette henger tett sammen med muligheten til å legge ting bak seg og å starte med "blanke ark". 

Sletting skal skje når:

 • opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen
 • samtykket til behandlingen er trukket tilbake og det ikke finnes et annet rettslig grunnlag for behandlingen
 • den registrerte har fremsatt en berettiget innsigelse, for eksempel at vedkommende ikke ønsker direkte markedsføring 
 • personopplysninger er blitt behandlet på en måte som ikke er lovlig
 • det er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse i EU-retten
 • det er nødvendig for å overholde en forpliktelse i den nasjonale retten den behandlingsansvarlige er underlagt
 • opplysningene er samlet inn i forbindelse med informasjonssamfunnstjenester rettet mot barn

Dersom en behandlingsansvarlig har offentliggjort personopplysninger som skal slettes, skal andre behandlingsansvarlige som behandler de samme personopplysningene varsles. De som varsles skal da få informasjon om at den registrerte har bedt om at alle lenker kopier eller reproduksjoner av disse opplysningene skal slettes.

Sletteplikten gjelder ikke dersom videre behandling er nødvendig for:

 • å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet
 • at den behandlingsansvarlige skal oppfylle en rettslig forpliktelse 
 • å utføre en oppgave i samfunnets interesse eller for å utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.
 • allmenhetens interesse knyttet til folkehelse
 • arkivformål i allmennhetens interesse, vitenskapelig eller historisk forskning eller statistiske formål forutsatt at sletting vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad hindre at formålene med behandlingen her oppnås
 • at et rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares