Innsyn i egne personopplysninger

Når den registrerte ber om innsyn skal vedkommende få vite om virksomheten behandler personopplysninger om han eller henne. Hvis det er tilfellet skal den registrerte få tilgang til egne personopplysninger. Den registrerte har også krav på å få utlevert kopi av opplysningene som er registrert.

Når den registrerte ber om innsyn skal følgende informasjon gis:

  • formålene med behandlingen
  • hva slags personopplysninger som behandles
  • mottakerne eller kategorier av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil utleveres til, særlig mottakere i tredjeland eller internasjonale organisasjoner
  • hvor lenge personopplysningene skal lagres, hvis dette ikke er mulig skal det gis informasjon om kriteriene som brukes for å fastsette dette tidsrommet
  • om den registrerte har rett til å kreve retting, sletting eller begrensning av behandling av personopplysninger
  • om vedkommende har rett til å gjøre innsigelse mot behandlingen
  • om retten til å klage til en tilsynsmyndighet
  • dersom opplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte, hvor personopplysningene stammer fra
  • om det treffes automatiserte avgjørelser inkludert profilering, basert på de innhentede opplysningene, i så fall skal det gis informasjon om den bakenforliggende logikken bak de automatiserte avgjørelsene samt betydningen og de mulige konsekvenser behandlingen har for de registrerte
  • hvis den behandlingsansvarlige skal overføre personopplysninger til et tredjeland eller internasjonal organisasjon skal den registrerte få vite dette og om opplysningene er tilstrekkelig beskyttet eller ikke