Innsigelse mot behandling av personopplysninger

Den registrerte har rett til å protestere på behandling av egne personopplysninger.

Den registrerte har rett til å protestere på behandling som skjer på basis av:

  • å ivareta en oppgave i samfunnets interesse
  • å utøve offentlig myndighet
  • å ivareta berettigede interesser som ikke overstyres av den registrertes interesser og grunnleggende rettigheter og friheter 

Innsigelsen fra den registrerte må være knyttet til vedkommendes særlige situasjon. Dette kan for eksempel være et særlig behov for beskyttelse av identitet eller at vedkommende tilhører en særlig sårbar gruppe. Hvis den registrerte har rett til innsigelse, plikter den behandlingsansvarlige å avslutte behandlingen av personopplysningene. Unntaket er hvis det foreligger tungtveiende og berettigede grunner for behandlingen som går foran hensynet til den registrertes interesser eller at behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Hvis personopplysningene behandles i forbindelse med direkte markedsføring, kan den registrerte alltid protestere på behandlingen. Ved en slik innsigelse må behandlingen til dette formålet opphøre.