Begrensning av behandling av personopplysninger

Den registrerte kan ha rett til å kreve begrensning av behandling av egne personopplysninger. Dette innebærer at personopplysningene ikke kan brukes til noe, kun lagres. 

Eksempel på metoder for å begrense en behandling:

 • at utvalgte opplysninger midlertidig flyttes til et annet behandlingssystem
 • at utvalgte opplysninger gjøres utilgjengelige for brukere
 • at offentlige opplysninger fjernes fra et nettsted

I følgende situasjoner kan den registrerte ha krav på å begrense behandlingen av personopplysninger:

 • hvis han eller hun mener personopplysningene er unøyaktige, kan behandlingen begrenses i en periode slik at den registrerte kan kontrollere om personopplysningene er riktige
 • behandlingen er ulovlig, men den registrerte motsetter seg sletting og krever isteden at de kun lagres
 • den behandlingsansvarlige trenger ikke lenger opplysningene til formålet med behandlingen, men den registrerte har behov for opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav og ønsker derfor at de lagres
 • den registrerte har protestert på behandlingen og avventer tilbakemelding på klagen

Den behandlingsansvarlige plikter å informere den registrerte før en begrenset behandling oppheves.

Opplysningene kan behandles delvis hvis:

 • den registrerte samtykker til enkelte behandlinger
 • når det er nødvendig for å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav
 • for å beskytte en annen persons rettigheter
 • av hensyn til viktige samfunnsinteresser