Automatiserte avgjørelser og profilering

Automatiserte avgjørelser er beslutninger som utelukkende baseres på maskinell behandling. Det betyr at det er maskiner og ikke personer som tar avgjørelsen. 

Profilering kan være et eksempel slik automatisk avgjørelse. Med profilering menes å utføre en maskinell analyse for å vurdere en persons helse, økonomiske situasjon, arbeidsprestasjoner, interesser, adferd eller lignende. 

Rett til å ikke utsettes for automatiserte avgjørelser

I utgangspunktet har den enkelte rett til å ikke utsettes for automatiserte avgjørelser. Det er også forbudt å behandle sensitive personopplysninger i forbindelse med automatiserte avgjørelser. For at den registrete skal kunne protestere mot den automatiserte behandlingen må den ha en rettslig konsekvens for den det gjelder. 

Unntak fra rette til å protestere mot automatiske avgjørelser gjelder dersom avgjørelsen:

  • er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale mellom den registrerte og den behandlingsansvarlige
  • er tillatt etter EØS-lovgivningen eller i nasjonal lov
  • er basert på den registrertes samtykke

Den behandlingsansvarlige skal iverksette egnede tiltak for å sikre den registrertes interesser. Som et minimum skal den behandlingsansvarlige sørge for mulighet for manuell behandling i avgjørelsesprosessen og den registrerte skal ha muligheten til å klage på utfallet. Dette gjelder ikke hvis den automatiserte avgjørelsen er tillatt i EØS-lovgivningen eller nasjonal lov.Sensitive personopplysninger kan ikke behandles automatisk.