Til Datatilsynet

Til startsiden til Datatilsynet

Veileder

Adressemekling

Den behandlingsansvarliges plikterInformasjonsplikt

Den behandlingsansvarlige skal informere den registrerte. Informasjon om videreformidling skal gis før en eventuell utlevering, slik at den registrerte får anledning til å reservere seg mot slik utlevering.

Hensynet bak bestemmelsene er at den enkelte skal ha kontroll med behandlingen av egne personopplysninger, og gjøres i stand til å ivareta andre rettigheter hver enkelt har etter loven.

Eier vil som hovedregel samle inn personopplysninger fra den registrerte selv, og plikter da å informere den enkelte før opplysningene samles inn.Leier vil ha informasjonsplikt, ettersom opplysningene samles inn fra andre enn den registrerte.

Adressemekleren vil som regel ikke henvende seg til den registrerte i eget navn, men ofte som databehandler på vegne av en virksomhet, leieren. Det er den behandlingsansvarlige som plikter å informere den registrerte, men den praktiske utførelsen kan overlates til en annen virksomhet, forutsatt at det foreligger en databehandleravtale mellom partene.

Det foreligger en særskilt informasjonsplikt ved bruk av personprofiler som beskrevet over. Etter bestemmelsen skal det gis informasjon om hvem som er behandlingsansvarlig, hvilke opplysningstyper som er brukt, oghvor opplysningene er hentet fra.

Vaskeplikt

Den behandlingsansvarlige for markedsføringen, leier, plikter etter markedsføringsloven å oppdatere listene sine mot Reservasjonsregisteret.

Det innebærer at virksomhetene må vaske sine lister hver måned opp mot Brønnøysundregistrene, samt ha et internt reservasjonsregister for kunder/medlemmer som ikke ønsker henvendelser. For mer informasjon, se https://forbrukerombudet.no/telefonsalg-uonsket-reklame

Sletteplikt

Etter personopplysningsloven skal ikke den behandlingsansvarlige oppbevare personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Dette gjelder dersom det ikke er spesielle krav i andre lover. Det innebærer at en virksomhet må slette opplysninger om kunden når kundeforholdet opphører. Det samme vil gjelde for medlemsregisteret til en organisasjon. Dersom personopplysninger om tidligere kunder eller medlemmer skal oppbevares for markedsføringsformål, kreves det et samtykke fra den registrerte.

Tidsbegrenset bruk

Det følger av etablert praksis at adresselister kun kan benyttes i en tidsbegrenset periode. Av hensyn til den registrerte har man bare tillatt at leier benytter en adresseliste to ganger innen en periode på 30 dager. Deretter må listene enten slettes eller tilbakeleveres.

Meldeplikt

Frem vil 25. mai 2018 er adressemekling underlagt meldeplikt til Datatilsynet. For mer informasjon om ny lovgivning fra etter 25. mai 2018, se våre nettsider om forordningen.  

Merk

Når den nye personopplysingslova trer i kraft 25. mai i år, gjeld ikkje lenger meldeplikta. Datatilsynet har derfor avgjort at verksemder er friteke frå meldeplikta frå januar 2018.