Veiledere

 • Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet? Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?
  23.06.2016

  EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

  Her får du vite mer om hva som blir nytt og hva dere kan gjøre for å forberede dere.

 • Korleis lage bransjenorm (atferdsnorm) etter nytt regelverk
  11.01.2018

  Etter forordningen får vi nye reglar for bransjenormer (kalla atferdsnorm i forordninga). I denne rettleiaren gir vi ei oversikt over dei nye reglane, samt nokre råd om korleis ein kan gå fram for å lage ei slik norm.

 • Vurdering av personvernkonsekvenser etter nytt regelverk Vurdering av personvernkonsekvenser etter nytt regelverk
  13.06.2017

  En vurdering av personvernkonsekvenser skal sikre at personvernet til de som er registrert i løsningen ivaretas. Dette endres fra å være en anbefalt praksis til å bli en plikt i de nye reglene.

  Denne veilederen beskriver de nye kravene i regelverket. I løpet av året vil vi utarbeide en veileder i hvordan man kan gjøre en konsekvensvurdering.

 • Personvernombud etter nytt regelverk Personvernombud etter nytt regelverk
  14.06.2017

  Det nye regelverket som trer i kraft i mai 2018 styrker ordningen med personvernombud. Regelverket lovfester hvilken rolle og hvilke oppgaver ombudet skal ha, og gjør ordningen obligatorisk for mange virksomheter. Her er en foreløpig tolkning av det nye regelverket sett i lys av dagens lover.

 • Virksomhetens ansvar etter nytt regelverk Virksomhetens ansvar etter nytt regelverk
  13.06.2017

  Det nye personvernregelverket legger vekt på ansvarlighet og internkontroll hos virksomheten fremfor forhåndskontroll fra Datatilsynet.

  Kravene til avviksbehandling, varsling av berørte og kontinuerlig arbeid med informasjonssikkerheten skjerpes i det nye regelverket.

  Veiledningen er basert på forordningens artikler 5, 24, 30 og 32-34, samt Artikkel 29-gruppens anbefalinger.

 • Programvareutvikling med innebygd personvern Programvareutvikling med innebygd personvern
  23.08.2017

  Denne veilederen skal hjelpe norske virksomheter å forstå og etterleve kravet om innebygd personvern i de nye personvernreglene. Den er utarbeidet i samarbeid med sikkerhetseksperter og programutviklere i privat og offentlig sektor. Veilederen har også vært på høring i flere virksomheter og organisasjoner. 

  English version

 • Grunnleggende personvernprinsipper etter nytt regelverk Grunnleggende personvernprinsipper etter nytt regelverk
  24.08.2017

  Reglene for behandling av personopplysninger bygger på noen grunnleggende prinsipper. Alle som behandler personopplysninger må opptre i samsvar med disse prinsippene. Denne veilederen er en utredning av personvernprinsippene slik de er beskrevet i personvernforordningens artikkel 5. Veilederen baserer seg også på artikkel 6 og 9 i forordningen.  

 • De registrertes rettigheter etter nytt regelverk De registrertes rettigheter etter nytt regelverk
  24.08.2017

  Mange av kravene til behandling av personopplysninger videreføres fra dagens regelverk. Veilederen beskriver de registrertes rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger. Den er basert på kapittel 3 i forordningen. 

 • Kunstig intelligens og personvern Kunstig intelligens og personvern
  08.03.2018

  Nesten all bruk av kunstig intelligens (KI) forutsetter store mengder data for at det skal kunne tas intelligente avgjørelser. Potensialet for bedre tjenester, forskningsmessige gjennombrudd og økonomisk gevinst, setter KI høyt på agendaen i de fleste sektorer. 

  Vi har skrevet en rapport for å beskrive hvordan personvernet blir berørt av utviklingen. I denne veilederen går vi gjennom hovedanbefalingene fra rapporten.

 • Personvern på arbeidsplassen Personvern på arbeidsplassen
  09.06.2017

  Hvor mye kontroll og overvåking har arbeidsgiveren lov til å gjennomføre overfor sine ansatte? Hvilke regler gjelder i ulike sammenhenger? Og hvilke rettigheter har de ansatte? Vi har samlet noen av de temaene vi oftest får spørsmål om fra arbeidsgivere og ansatte i denne veilederen.

 • Internkontroll og informasjonssikkerhet Internkontroll og informasjonssikkerhet
  30.12.2011

  En god internkontroll er avgjørende for å sikre forsvarlig behandling av personopplysninger. Denne veilederen hjelper virksomheten med å innføre internkontroll og informasjonssikkerhet.

 • Hvordan vurdere personvernkonsekvenser Hvordan vurdere personvernkonsekvenser
  02.12.2014

  Når ny teknologi tas i bruk, kan det påvirke hvordan virksomheten behandler personopplysninger.

  Første steg for å lage en løsning preget av godt personvern er å vurdere hvilke konsekvenser den vil ha for personvernet til de som er registrert i, bruker eller på annen måte er involvert i løsningen.

 • Skytjenester - en veiledning Skytjenester - en veiledning
  26.08.2014

  Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. Hvis du som privatperson skal bruke denne typen nettbaserte lagringsløsninger, bør du særlig vurdere hvor sikker løsningen er.

 • Personvern for apputviklere Personvern for apputviklere
  20.10.2014

  Personopplysningsloven beskytter den enkeltes personvern. Når du utvikler mobilapper, må du rette deg etter denne loven. Denne veilederen hjelper deg å ivareta personvernet fra starten av utviklingen av en app.

 • Kameraovervåking - hva er lov? Kameraovervåking - hva er lov?
  16.06.2016

  Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i reglene før overvåkingen settes i gang. 

 • Droner - hva er lov? Droner - hva er lov?
  20.07.2017

  Vi har laget en veileder der vi går gjennom reglene for bruk av droner. Vi har delt veiledningen inn i privat bruk, virksomheters bruk og offentlige virksomheters bruk i tillegg til å komme med generelle råd og anbefalinger.

 • Sporing i det offentlige rom Sporing i det offentlige rom
  21.09.2016

  Å se hvordan en person beveger seg, er verdifull kunnskap for en rekke virksomheter. Den økte bruken av sporingsteknologi gjør det viktig å ha retningslinjer og god informasjon. Vi vil her gjøre rede for bruken av de mest vanlige sporingsteknologiene, hvilke personvernutfordringer de skaper, samt noen retningslinjer for bruken av disse teknologiene.

 • Lydopptak av samtaler Lydopptak av samtaler
  11.03.2015

  Virksomheter som tar opp en telefonsamtale med deg som kunde må enten ha hjemmel for dette i loven, gi deg mulighet til å reservere deg mot å bli tatt opp, eller be om ditt samtykke.

 • Databehandleravtale Databehandleravtale
  13.06.2017

  Forholdet mellom en behandlingsansvarlig virksomhet og databehandleren skal være regulert i en databehandleravtale.

  PS. Vi er straks klar med ny databehandlerveileder etter nytt regelverk, som publiseres på denne siden om kort tid. Nåværende veileder som du finner her vil ikke gjelde når nytt personvernregelverk trer i kraft  2018.

 • Adressemekling Adressemekling
  29.05.2017

  Adressemekling er kjøp og salg av kontakt- og adresselister. De som bruker slike lister har visse plikter, mens de som står oppført i en liste har rettigheter.

 • Bruk av sensitive personopplysninger i forskning Bruk av sensitive personopplysninger i forskning
  22.11.2017

  Behandling av sensitive personopplysninger krever konsesjon fra Datatilsynet. Personopplysningsforskriften gir imidlertid en rekke unntak fra konsesjonsplikten. Et av unntakene fra konsesjonsplikten gjelder forskningsprosjekter som gjennomføres av virksomheter som har personvernombud.

 • Retten til dataportabilitet Retten til dataportabilitet
  19.04.2018

  Retten til dataportabilitet er en ny rettighet som skal styrke folks kontroll over egne personopplysninger.

  Med retten til dataportabilitet kan du få utlevert personopplysninger om deg og gjenbruke disse som du vil på tvers av ulike systemer og tjenester. Dette vil gjøre det lettere for deg å bytte tjenesteleverandør, da du enkelt skal kunne ta med deg opplysningene dine til den leverandøren som tilbyr de beste vilkårene.