Hvorfor opprette personvernombud?

Hva gjør et personvernombud, og hvorfor er ordningen gunstig for private og offentlige virksomheter?

All behandling av personopplysninger i offentlig og privat sektor reguleres av personopplysningsloven. Loven skal ivareta borgernes krav på personvern ved at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn. For å hjelpe virksomhetene til å heve den interne bevisstheten og kunnskapen om personvernlovginingen har tilsynet bygget opp en ordning med personvernombud. 

Hva gjør et personvernombud?

Ombudet kan enten være ansatt internt i virksomheten eller være en ekstern ressursperson. Personvernombudet har som oppgave å:

 1. føre oversikt over virksomhetens behandlinger av personopplysninger
 2. passe på at ledelsen i virksomheten har etablert et system for internkontroll
 3. bistå personer som er registrert hos virksomheten (kunder/borgere) 
 4. besvare spørsmål om personvern internt i virksomheten
 5. være rådgiver for den ansvarlige for behandlingen av personopplysningene
 6. peke på brudd på personopplysningsloven overfor ledelsen
 7. være en kontaktperson ved henvendelser fra Datatilsynet
 8. holde seg orientert om utviklingen innen personvern

Hvorfor er ordningen med  personvernombud gunstig?

Mange virksomheter behandler store mengder personopplysninger og opplever å få daglige spørsmål om dette både fra kunder, publikum eller ansatte. Virksomheten kan enten henvende seg til Datatilsynet for å få hjelp eller opprette en egen ressursperson som kan besvare disse spørsmålene. Å opprette et personvernombud er:

 • Ressursbesparende: Ombudet kjenner virksomheten, hvilke formål som ligger til grunn for behandlingen av personopplysninger og hvilke fremgangsmetoder som benyttes. Personvernombudet vil derfor kunne håndtere problemstillinger raskt og presist. I tillegg har ombudet kunnskap om personopplysningsloven og vil i mange tilfeller kunne svare direkte uten å kontakte Datatilsynet. Dersom det er behov for å kontakte Datatilsynet, har ombudene egen e-post-adresse og kontaktperson.  
 • Omdømmebyggende: Ved å opprette personvernombud sender virksomheten et signal utad om at den tar personvern på alvor.
 • Fritak fra meldeplikten: Deltakelse i personvenombudsordningen gir fritak fra den lovpålagte meldeplikten til Datatilsynet. Ombudet fører oversikt over dette selv.
 • Kompetanseheving og nettverksbygging: Datatilsynet arrangerer en rekke kurs for personvernombudene. Kursene gir opplæring i tema som er aktuelle for ombudene og er et forum for å bygge nettverk og diskutere relevante problemstillinger med Datatilsynet og andre ombud.

Personvernombud eller ikke?

Er du usikker på om din virksomhet har plikt til å ha personvernombud etter det nye regelverket? Vi har laget en forenklet trinn-for-trinn-veiledning for å prøve å hjelpe deg.

Personvernombud eller ikke?

Nye personvernregler i 2018

I løpet av 2018 får Norge og Europa nye personvernregler. Dette vil gi en mye mer helhetlig behandling av folks personopplysninger. Vi har samlet all informasjon om dette på en egen samleside. Der finner dere all informasjon vi har - og siden oppdateres fortløpende.

Nye personvernregler i 2018

Spørsmål og svar

Se flere spørsmål og svar om personvernombud