EUs personvernreform

Det er berre å venje seg til ordet forordning med det same. I løpet av 2018 vil den nye lovgivinga som kjem ut av EU sitt arbeid med personvernreform gjelde også i Noreg.

25. januar 2012 kom EU-kommisjonen med framlegg til ny personvernreform for unionen.

Reforma skulle ha to delar:

  1. ei generell forordning (lov) om vern av personopplysningar ved behandling og overføring av desse, samt
  2. eit direktiv som skal regulere myndigheitenes behandling av personopplysningar i straffesaker.

Som medlem av EØS og deltakar i Schengen-samarbeidet er kommisjonens framlegg til ny personvernlovgjevnad og relevant for Noreg. Den nye forordninga vil gjelde også i Noreg.

Dagens norske personvernlovgjevnad bygger på EUs personverndirektiv frå 1995. Datatilsynet er samd med kommisjonen i at den teknologiske utviklinga dei siste 17 åra tilseier at det er på tide å oppdatere gjeldande personvernlovverk for å sikre at det er tilpassa den digitale tida vi lever i no.

Frå direktiv til forordning

Medan eit direktiv har rom for tolking og opnar for visse nasjonale tilpassingar, gjeld ei forordning i sin originale tekst. Teksten blir per definisjon ei lov i alle medlemsstatar i det ho vert vedteken av EU. Dersom EU endar opp med å erstatte dagens personverndirektiv med ei forordning, slik kommisjonen har foreslått, vil dette redusere norske myndigheiters handlingsrom på personvernområdet.

Datatilsynet er difor svært oppteken av at Noreg tek aktiv del i den pågåande personverndebatten i EU, og ikkje ventar med å engasjere seg til etter at reforma er vedteken.

Les Datatilsynets høringsuttalelse fra 2012

Blei einige i 2015

EU-kommisjonen fremja sitt forslag til lovtekst tidleg i 2012. Parlamentet la til sine endringar i mars 2014. EU-kommisjonen, -parlamentet og -rådet må vedta den same teksten dersom forordninga skal bli vedteke.

Rådet handsama saka i juni 2015. 14. og 15. juni møttest justisministrane frå dei 27 EU-landa for å forsøke å lande nokre overordneda prinsipp for forordninga. I juni vil Rådet få den formelle mandatet til å forhandle med Kommisjonen og Parlamentet. Desse forhandlingane blir kalla trialogen. Dei tre partane blei einige i desember 2015.

Les meir:

EUs arbeid mot ny lov - les Dana Jaedicke på personvernbloggen.no

EU-kommuisjonens temaside om forordningen (ec.europa.eu)

Nye personvernregler i 2018

I løpet av 2018 får Norge og Europa nye personvernregler. Dette vil gi en mye mer helhetlig behandling av folks personopplysninger. Vi har samlet all informasjon om dette på en egen samleside. Der finner dere all informasjon vi har - og siden oppdateres fortløpende.

Nye personvernregler i 2018