OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser

Retningslinjene oppfordrer medlemslandene til internasjonalt samarbeid for �� fremme god personvern. Slikt samarbeid er helt nødvendig i en verden der varer, tjenester og personopplysninger er i stadig bevegelse, og utfordringene er internasjonale.

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) vedtok sine første retningslinjer om personvern og utveksling av personopplysninger over landegrensene i I 1980. Retningslinjene er oppdatert og revidert i ettertid.

Les mer:

OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser (regjeringen.no)