Forarbeider

Forarbeidene til det sentrale personvernregelverket.

Personopplysningsloven

Ot prp nr 92 (1998-1999) Om lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

NOU 1997:19 Et bedre personvern - forslag til lov om behandling av personopplysninger.

Innst.O.nr.51 (1999-2000) Innstilling fra justiskomiteen om lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Besl.O.nr.58 (1999-2000) Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Ot.prp.nr.71 (2007-2008) (endringslov) Personopplysningsloven mv. (forskriftshjemmel, overtredelsesgebyr og innkreving av tvangsmulkt)

Helseregisterloven

Ot.prp. nr. 5 (1999-2000) Om lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).

Innst.O.nr.62 (2000-2001) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).

Besl.O.nr.79 (2000-2001) Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven).

NOU 1993:22 Pseudonyme helseregistre. Et lovutkast om personvern, pasientvern og helsevern.

NOU 1997:26 Tilgang til helseregistre

Lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven)

Ot prp nr 56 (1998-99) Om lov om Schengen informasjonssystem (SIS) og lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover som følge av Schengensamarbeidet

Innst.O.nr.89 (1998-1999) Innstilling fra justiskomiteen om lov om Schengen informasjonssystem (SIS) og lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover som følge av Schengensamarbeidet.

Besl.O.nr.83 (1998-1999) Lov om Schengen informasjonssystem (SIS).