Statens vegvesen og Tollvesenet må slette opplysninger fra sine skiltgjenkjenningssystemer

Automatisk skiltgjenkjenningssystem er et hjelpemiddel som Vegvesenet og Tollvesenet bruker i kontrollsammenheng. Datatilsynet pålegger etatene å slette opplysninger om personer når kontrollene er gjennomført.

- Vi har ingen merknader til at etatene bruker skiltgjenkjenningssystem som en erstatning for øyet. På denne måten kan de effektivisere sitt kontrollarbeid. Men personopplysninger som fanges opp ved hjelp av systemet kan ikke lagres og brukes på et seinere tidspunkt, sier direktør Bjørn Erik Thon.

Brukes til statistikkformål

Flere trafikanter har henvendt seg til Datatilsynet med spørsmål om hvordan skiltgjenkjenningssystemet fungerer, og hvordan opplysninger om dem blir lagret. På bakgrunn av dette har Datatilsynet foretatt en gjennomgang av hvordan systemet brukes av Vegvesenet og Tollvesenet.

Systemet skanner skilt på kjøretøy i trafikken og henter deretter ut opplysninger fra Vegvesenets kjøretøyregister. Finnes det for eksempel heftelser på kjøretøyet, kan Vegvesenet eller tollvesenet foreta en kontroll.

Vegvesenet på sin side bruker også opplysningene til statistikkformål, noe som er en utvidelse av det opprinnelige kontrollformålet. Datatilsynet pålegger derfor Vegvesenet om å begrense denne bruken, og slette opplysningene når statistikken er generert.

Tollvesenets ønsker å bruke systemet i underretningsarbeid

Tollvesenet kobler opplysninger fra systemet med sitt personunderretningssystem. Dette gir dem grunnlag for å velge ut personer som skal kontrolleres, ved grensepassering, noe som er tillat etter gjeldende lovgivning.

Etaten ønsker imidlertid å bruke teknologien til å hente inn og lagre underretningsinformasjon. På denne måten kan de kontrollere personer uavhengig av selve grensepasseringen. Dette har de ikke hjemler til å gjøre i dag, men Finansdepartementet har foreslått å endre tolloven blant annet for å gi dem denne muligheten. Dette er et forslag som ikke støttes av Datatilsynet. .

Vedtak om pålegg

På bakgrunn av gjennomgangen hos Vegvesenet og tollvesenet har Datatilsynet vedtatt følgende pålegg:

  • Vegvesen og tollvesenet må inngå en databehandleravtale som regulerer hvordan Vegvesenet skal behandle personopplysninger på vegne av tollvesenet.
  • Vegvesenet må avslutte sin behandling av personopplysninger for statistikkformål, eller begrense behandlingen til det som er nødvendig for å etablere statistikk, og slette opplysningene så snart statistikken er generert.
  • Vegvesenet må gi informasjon til sjåføren og eventuelle passasjerer om hvordan opplysninger om dem behandles.
  • Tollvesenet må etablere tilfredsstillende internkontroll.
  • Vegvesenet og tollvesenet e må dokumentere tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved å utarbeide risikovurderinger.

Etatene må gjennomføre påleggene innen 1. juni 2013.

Personvernemnda har behandlet en klage fra Statens Vegvesen på Datatilsynets pålegg om å informere sjåfør og eventuelle passasjerer om hvordan opplysninger om dem behandles, og har tatt klagen til følge. Les Personvernnemndas vedtak her.

Last ned