Bruk av velferdsteknologi bør lovreguleres

GPS-sporing av demente og bruk av annen velferdsteknologi kan innebære mer frihet, verdighet og trygghet for den enkelte. Dette forutsetter imidlertid at personvernhensyn blir ivaretatt allerede ved utvikling av løsningene.

Datatilsynet mener også at bruk av velferdsteknologi bør lovreguleres.

Et utvalg som har utredet muligheter for bruk av ny teknologi i omsorgssektoren la i 2011 frem sin rapport. I forbindelse med utvalgets arbeid ga Datatilsynet en vurdering av personvernmessige utfordringer ved bruk av velferdsteknologi til privat bruk og innen offentlig pleie og omsorg.

Minst mulig inngripende

- Datatilsynet er enig i at den nye omsorgsteknologien gir nye muligheter innen helse- og omsorg, sier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon. Slik teknologi kan i stor grad kan bidra til økt frihet, verdighet og trygghet for den enkelte. Enkelte av løsningene vil ikke innebære noen behandling av personopplysninger, mens andre, for eksempel sporingsteknologi innen demensomsorgen, har åpenbare personvernmessige konsekvenser. Det er derfor avgjørende at slike hjelpemidler benyttes på en måte som er minst mulig inngripende i forhold til den enkelte, understreker han.

Problematisk samtykke

Datatilsynet ser utfordringer i forhold til personopplysningslovens krav om at det må foreligge gyldig behandlingsgrunnlag. Hovedregelen er at behandling av personopplysninger skal baseres på samtykke. Samtykke kan imidlertid være vanskelig i forhold til mange av de personene det kan være aktuelt å benytte velferdsteknologi overfor. De kan ha redusert eller manglende evne til å ivareta sine interesser i forhold til å gi et slikt samtykke, eller ikke. Brukerens evne til å samtykke kan også variere over tid og ut fra dagsform.

Datatilsynet ser derfor at bruken av velferdsteknologi bør reguleres i lov, tilsvarende slik det er løst i Danmark.

Ny teknologi - nye muligheter

- Siden vi nå står på terskelen til å ta i bruk ny teknologi på nye bruksområder innen helse- og omsorgssektoren har vi en unik mulighet til å utvikle løsninger som gir nye muligheter, sier Thon. Samtidig må også respekten for den enkeltes integritet og verdighet ivaretas. For eksempel vil bruk av teknologi som utløser et varsel når brukeren beveger seg utenfor et trygt og avtalt område være mindre inngripende for personvernet enn en kontinuerlig overvåking av vedkommendes bevegelser. Opplysninger om hvor en person befinner seg i sanntid er også mindre inngripende enn om vedkommendes bevegelsesmønster blir registrert og lagret over tid.

Les også: