Nasjonalbiblioteket - konsesjon

Nasjonalbiblioteket har fått konsesjon som gir anledning til å høste inn filer som er allment tilgjengelige. De må samtidig respektere ønsker fra domeneinnehavere om at deres materiale ikke skal samles inn.

Nasjonalbiblioteket kan ikke samle inn filer der utgiveren har sagt at nettstedet ikke skal omfattes av ulike søkemotorer eller innhøstingsverktøy. Innsamlingen forutsetter at Nasjonalbiblioteket på forhånd gjør formålet med behandlingen kjent gjennom ulike informasjonstiltak. Et av tiltakene skal være at domeneinnehavere under NORID-systemet anmodes om å gjøre prosjektet kjent for sine kunder og brukere. Andre tiltak kan for eksempel være annonsering eller utsendelse av informasjon til skoler.

Det må etableres rutiner som ivaretar den registrertes rett til å kreve retting og utfylling av ukorrekte eller ufullstendige opplysninger. Datatilsynet kan dessuten, etter at Nasjonalbiblioteket er hørt, treffe vedtak om at en fil skal slettes. Nasjonalbiblioteket kan tilgjengeliggjøre materiale fra stortinget.no og regjeringen.no hvis det ikke krenker den enkeltes personvern. Materiale samlet inn fra nettsteder der alle de registrerte samtykker til dette, kan også tilgjengeliggjøres. Sensitivt materiale knyttet til umyndige kan ikke gjøres tilgjengelig.

Last ned:

 

Nasjonalbibliotekets konsesjon til innsamling av norske sider på Internett (pdf)